Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 23

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 23

Strona 23 z 50

66 i art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 zostaje utworzony informatyczny system wymiany danych służący do wzajemnego przekazywania całości danych związanych z programem operacyjnym. Wymiana danych między państwem członkowskim a Komisją następuje poprzez utworzony przez Komisję system informatyczny, umożliwiający bezpieczną wymianę danych między Komisją a każdym państwem członkowskim. Państwa członkowskie uczestniczą w rozbudowie informatycznego systemu wymiany danych. g) e)

f)

Artykuł 40 Zawartość informatycznego systemu wymiany danych

h) 1. Informatyczny system wymiany danych zawiera informacje będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Komisji i państw członkowskich, a co najmniej następujące dane niezbędne dla transakcji finansowych: a) indykatywną roczną alokację każdego funduszu na poszczególne programy operacyjne określone w narodowych strategicznych ramach odniesienia, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku XV; plany finansowe programów operacyjnych, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku XVI; deklaracje wydatków i wnioski o płatność, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku X; roczne prognozy przewidywanych płatności w odniesieniu do poniesionych wydatków, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku XVII; finansowe dane zawarte w rocznych i końcowych sprawozdaniach z realizacji, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku XVIII pkt 2.1.

i)

j)

b)

k)

c)

l)

d)

m) strategia komunikacji, o której mowa w art. 2. 3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, należy przesyłać, w stosownych przypadkach, w formacie podanym w załącznikach.

e)

L 45/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 41

15.2.2007

Działanie informatycznego systemu wymiany danych 1. Komisja i instytucje wyznaczone przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz podmioty uprawnione, zgodnie z kompetencjami, zapisują i aktualizują, w informatycznym systemie wymiany danych dokumenty, w przepisanym formacie. 2. Państwa członkowskie przygotowują w sposób scentralizowany i przesyłają Komisji wnioski o uzyskanie dostępu do informatycznego systemu wymiany danych. 3. Wymiana danych oraz transakcje są opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu dyrektywy 1999/93/WE. Państwa członkowskie i Komisja uznają skuteczność prawną i dopuszczalność podpisów elektronicznych używanych w informatycznym systemie wymiany danych jako dowodów w postępowaniu sądowym. 4. Koszty utworzenia informatycznego systemu wymiany danych są finansowane z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na mocy art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Ewentualne koszty interfejsu między wspólnym informatycznym systemem wymiany danych a krajowymi, regionalnymi i lokalnymi systemami informatycznymi, jak również wszelkie koszty dostosowania krajowych, regionalnych i lokalnych systemów informatycznych do wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006, są kwalifikowalne na mocy art. 46 tego rozporządzenia.

W drodze odstępstwa od ust. 2, za datę przekazania uważa się termin przekazania dokumentów w postaci wydruku.

Sekcja 8 Instrumenty inżynierii finansowej Artykuł 43 Przepisy ogólne mające zastosowanie do wszystkich instrumentów inżynierii finansowej 1. Artykuły 43–46 mają zastosowanie do instrumentów inżynierii finansowej w formie operacji, które sprawiają, że inwestycje podlegają refundacji i/lub, które oferują gwarancje dla inwestycji podlegających refundacji w: a) przedsiębiorstwach, głównie małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), w tym również mikroprzedsiębiorstwach, zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/EC (1) z dniem 1 stycznia 2005, w przypadku instrumentów inżynierii finansowej innych niż fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich; partnerstwach publiczno-prywatnych i innych projektach miejskich objętych zintegrowanymi planami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w przypadku funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.