Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 28

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 28

Strona 28 z 50

c)

L 45/28 b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

15.2.2007

ich wartość może być poddana niezależnej ocenie i audytowi.

2. W przypadku wniesienia gruntów lub nieruchomości wartość wkładu jest poświadczana przez niezależnego wykwalifikowanego rzeczoznawcę ds. wyceny lub upoważniony podmiot. 3. W przypadku nieodpłatnej dobrowolnej pracy wartość wykonanej pracy jest ustalana z uwzględnieniem ilości spędzonego czasu oraz standardowej stawki godzinowej i dziennej za wykonywaną pracę. Artykuł 52 Koszty ogólne Koszty ogólne są wydatkami kwalifikowalnymi pod warunkiem, że oparte są na kosztach rzeczywistych z tytułu realizacji danej operacji lub na średnich rzeczywistych kosztach z tytułu operacji tego samego rodzaju. Stawki ryczałtowe oparte na średnich kosztach nie mogą przekroczyć 25 % bezpośrednich kosztów operacji, które mogą wpływać na poziom kosztów ogólnych. Obliczone stawki ryczałtowe są odpowiednio udokumentowane i poddawane okresowej weryfikacji. Artykuł 53 Amortyzacja Koszty amortyzacji aktywów bezpośrednio wykorzystanych na operację, które poniesiono w okresie współfinansowania operacji, są kwalifikowalne pod warunkiem, że nabycie aktywów nie zostało zgłoszone jako wydatek kwalifikowalny.

Artykuł 54 Uchylenie 1. Rozporządzenia (WE) nr 1681/94, (WE) nr 1159/2000, (WE) nr 1685/2000, (WE) nr 438/2001 i (WE) nr 448/2001 zostają niniejszym uchylone. Odesłania do uchylonych rozporządzeń odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia. Przepisy uchylonych rozporządzeń nadal mają zastosowanie do pomocy zatwierdzonej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. 2. Rozporządzenia (WE) nr 1831/94, (WE) nr 1386/2002, (WE) nr 16/2003 i (WE) nr 621/2004 zostają niniejszym uchylone. Odesłania do uchylonych rozporządzeń odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia. Przepisy uchylonych rozporządzeń nadal mają zastosowanie do decyzji przyjętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1164/94. Artykuł 55 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/29

ZAŁĄCZNIK I WYTYCZNE DOTYCZĄCE EMBLEMATU I OKREŚLENIE STANDARDOWEJ KOLORYSTYKI

OPIS SYMBOLICZNY Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazdek tworzy krąg reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazdek jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność.

OPIS HERALDYCZNY Na błękitnym tle krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd niedotykających się ramionami.

OPIS GEOMETRYCZNY

Emblemat jest w formie niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny okrąg, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi jedną trzecią wysokości flagi. Każda z gwiazd posiada pięć ramion położonych na obwodzie niewidzialnego okręgu, którego promień równy jest jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej — co oznacza, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

PRZEPISOWE KOLORY Emblemat jest w poniższych kolorach: — — NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) jest kolorem powierzchni prostokąta, ŻÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) jest kolorem gwiazd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.