Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 29

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 29

Strona 29 z 50

DRUK CZTEROKOLOROWY Jeżeli stosuje się druk czterokolorowy, oba standardowe kolory odtwarza się w drodze procesu czterobarwnego. — — PANTONE YELLOW uzyskuje się dzięki użyciu koloru 100 % „Process Yellow”. PANTONE REFLEX BLUE uzyskuje się przez zmieszanie kolorów 100 % „Process Cyan” i 80 % „Process Magenta”.

INTERNET W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUE odpowiada kolorowi RGB:0/0/153 (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): 000099), a PANTONE YELLOW odpowiada kolorowi RGB:255/204/0 (w systemie szesnastkowym (hexadecimal): FFCC00).

L 45/30

PL REPRODUKCJA JEDNOBARWNA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

Używając czarnego koloru, prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle.

Używając niebieskiego koloru (Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane w 100 % nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tym tle białymi gwiazdami.

REPRODUKCJA NA KOLOROWYM TLE Jeżeli nie można uniknąć dokonania reprodukcji na kolorowym tle, należy wpierw umieścić wokół prostokąta białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/31

ZAŁĄCZNIK II KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY (1) NA LATA 2007–2013

Część A: Kody według kryteriów klasyfikacji

TABELA 1: KODY KLASYFIKACJI WG KRYTERIUM PRIORYTETOWYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH Kod Temat priorytetowy Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 01 02 03 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Społeczeństwo informacyjne 10 11 12 13 14 15 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Transport 16 17 18 19 20 21 22 23 Kolej Kolej (sieci TEN-T) Tabor kolejowy Tabor kolejowy (sieci TEN-T) Autostrady Autostrady (sieci TEN-T) Drogi krajowe Drogi regionalne/lokalne

04 05 06

07 08 09

(1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego.

L 45/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Temat priorytetowy Ścieżki rowerowe Transport miejski Transport multimodalny Transport multimodalny (sieci TEN-T) Inteligentne systemy transportu Porty lotnicze Porty Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) Energia

15.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.