Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 50

(11)

Doświadczenie wskazuje, że konieczne jest szczegółowe określenie podstaw doboru próby badanych operacji, które powinny być przestrzegane przez instytucję adutytową w trakcie ustalania i zatwierdzania metody doboru próby, włącznie z pewnymi kryteriami technicznymi, stosowanymi przy statystycznym losowym doborze próby, a także czynnikami, które należy uwzględnić przy dobieraniu próby dodatkowej.

Na mocy art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 państwa członkowskie, przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność okresową lub nie później niż w terminie dwunastu miesięcy od zatwierdzenia każdego programu operacyjnego, przedkładają Komisji opis systemów zarządzania i kontroli, sprawozdanie zawierające wyniki oceny utworzonych systemów i opinię zgodności z przepisami tego rozporządzenia dotyczącymi systemów zarządzania i kontroli. Jako że dokumenty te są jednymi z kluczowych elementów, na których polega Komisja, w kontekście podziału zarządzania budżetem Wspólnoty, aby upewnić się, że dana pomoc finansowa jest wykorzystywana przez państwa członkowskie zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami niezbędnymi dla ochrony interesów finansowych Wspólnoty; niezbędne jest szczegółowe określenie informacji, które te dokumenty powinny zawierać oraz podstaw do oceny i wydawania opinii.

(12)

W celu uproszczenia i zharmonizowania standardów opracowywania i przedstawiania strategii audytu, rocznego sprawozdania audytowego, a także deklaracji zamknięcia, za które zgodnie z art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 jest odpowiedzialna instytucja audytowa, niezbędne jest szczegółowe określenie ich treści, a także sprecyzowanie charakteru i jakości informacji na których są one oparte.

(16)

Programy operacyjne finansowane w ramach celu Europejska współpraca terytorialna określonego w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 są przedstawiane, przez co najmniej dwa państwa członkowskie i posiadają szczegółowe cechy określone w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006. Dlatego właściwe jest określenie specyficznych informacji, które powinien zawierać opis systemów zarządzania i kontroli tych programów.

15.2.2007

(17)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/5

Artykuł 74 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 stanowi, między innymi, że dla programów operacyjnych, dla których całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków publicznych nie przekracza 750 mln EUR i dla których poziom współfinansowania przez Wspólnotę nie przekracza 40 % całkowitej kwoty wydatków publicznych, państwo członkowskie może zdecydować, że będzie polegało na krajowych podmiotach i zasadach pełniących określone funkcje związane z wymogami dotyczącymi kontroli i audytu. W związku z powyższym niezbędne jest określenie które weryfikacje, które audyty operacji i które zobowiązania mogą być przeprowadzane i wykonywane zgodnie z przepisami krajowymi i przez podmioty krajowe.

wynikających bezpośrednio z art. 61 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, nie powinny być zobowiązane to sporządzania sprawozdań o nieprawidłowościach dotyczących kwot niższych od określonego progu, chyba że Komisja wyraźnie ich zażąda.

(21)

(18)

W ramach obowiązków zarządzania i kontroli państwa członkowskie są zobowiązane do monitorowania i składania sprawozdań o nieprawidłowościach. Szczegółowe zasady wykonania tego zobowiązania zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczącego nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (1), a także rozporządzenia Komisji (WE) nr 1831/94 z dnia 26 lipca 1994 r. dotyczącego nieprawidłowości i zwrotu niesłusznie wypłaconych kwot w ramach finansowania z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie (2). Dla zapewnienia jasności oraz w celu uproszczenia, należy włączyć te zasady do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.