Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 31

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 31

Strona 31 z 50

Kod

80

Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

81

Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów Rekompensata za podniesione koszty rozwoju regionów peryferyjnych

82 83 84

Rekompensata podniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów wynikających z wielkości rynku Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowania terenu Pomoc techniczna

85 86

Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja

TABELA 2: KODY KLASYFIKACJI WG KRYTERIUM FORM FINANSOWANIA Kod 01 02 03 04 Pomoc bezzwrotna Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje) Kapitał podwyższonego ryzyka (nabycie udziałów, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka) Inne formy finansowania Forma finansowania

TABELA 3: KODY KLASYFIKACJI WG KRYTERIUM OBSZARU Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00 Obszar miejski Obszar górski Wyspy Obszar o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Dawne granice zewnętrzne UE (po 30.4.2004) Region peryferyjny Obszar współpracy transgranicznej Obszar współpracy transnarodowej Obszary współpracy międzyregionalnej Nie dotyczy Typ obszaru

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TABELA 4: KODY KLASYFIKACJI WG KRYTERIUM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L 45/35

Kod 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 00

1

Działalność gospodarcza (1) Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybołówstwo Produkcja produktów żywnościowych i napojów Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych Wytwarzanie urządzeń transportowych Nieokreślony przemysł wytwórczy Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody Poczta i telekomunikacja Transport Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny Hotele i restauracje Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej Administracja publiczna Edukacja Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne Działalność związana ze środowiskiem naturalnym Inne niewyszczególnione usługi Nie dotyczy

( ) Na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1); rozporządzenie (WE) nr 29/2002 z 19.12.2001 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 z 9.10.1990.

TABELA 5: KODY KLASYFIKACJI WG KRYTERIUM LOKALIZACJI Kod Lokalizacja (1) Kod regionu lub obszaru, na którym jest zlokalizowana/jest realizowana operacja (poziom NUTS (2) lub inny, w stosownych przypadkach, np. transgraniczny, transnarodowy, międzyregionalny)

(1) Załącznik III A rubryka 4. (2) Kody dla tego kryterium można znaleźć w Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), które są zawarte w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 z 26.5.2003, zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1888/2005 z 26.10.2005.

L 45/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

Część B: Program operacyjny: Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji Numer identyfikacyjny Komisji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.