Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 32

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 32

Strona 32 z 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa programu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data ostatniej decyzji Komisji w sprawie odnośnego programu operacyjnego (PO): …/…/…

(w euro) Kryterium klasyfikacji 1 Priorytetowy obszar tematyczny Kod (*) Kwota (**) Kryterium klasyfikacji 2 Forma finansowania Kod (*) Kwota (**) (w euro) Kryterium klasyfikacji 3 Obszar Kod (*) Kwota (**) (w euro)

Ogółem

Ogółem

Ogółem

(*) Kategorie interwencji powinny mieć przypisany kod odpowiadający każdemu kryterium klasyfikacji. (**) Szacunkowa kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kategorii interwencji.

Część C: Kumulatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii w rocznym i końcowym sprawozdaniu z realizacji Numer identyfikacyjny Komisji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa programu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data ostatniej decyzji Komisji w sprawie danego programu operacyjnego (PO): …/…/…

Kombinacja kodów klasyfikacji wg kryterium od 1 do 5

Kod (*) Kody klasyfikacji wg kryterium 1 Priorytetowy obszar tematyczny Kod (*) Kody klasyfikacji wg kryterium 4 Rodzaj działalności gospodarczej

Kod (*) Kody klasyfikacji wg kryterium 2 Forma finansowania

Kod (*) Kody klasyfikacji wg kryterium 3 Obszar

Kod (*) Kody klasyfikacji wg kryterium 5 Lokalizacja

Kwota (**)

Ogółem

( ) Kategorie powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium. (**) Przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii.

*

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/37

ZAŁĄCZNIK III WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH OPERACJI, PRZEKAZYWANYCH NA WNIOSEK KOMISJI, DLA POTRZEB AUDYTU DOKUMENTACJI I AUDYTU, NA MIEJSCU NA MOCY ART. 14

A. Dane dotyczące operacji (w odniesieniu do decyzji o dofinansowaniu, w stosownych przypadkach, do decyzji zmienionej) Pole 1. Pole 2. Pole 3. Pole 4. Pole 5. Pole 6. Pole 7. Pole 8. Pole 9. Pole 10. Pole 11. Pole 12. Pole 13. Pole 14. Pole 15. Pole 16. Pole 17. Pole 18. Pole 19. Kod CCI programu operacyjnego Numer priorytetu Nazwa funduszu Kod regionu lub obszaru, na którym operacja jest zlokalizowana/jest realizowana (poziom NUTS lub inny, w stosownych przypadkach) Instytucja certyfikująca Instytucja zarządzająca Instytucja pośrednicząca odpowiedzialna za deklarowanie wydatków instytucji certyfikującej (jeśli dotyczy) Indywidualny kod operacji Krótki opis operacji Data uruchomienia operacji Data zakończenia operacji Podmiot wydający decyzję o dofinansowaniu Data decyzji o dofinansowaniu Numer identyfikacyjny beneficjenta Waluta (jeśli inna niż euro) Całkowity koszt operacji (1) Całkowite wydatki kwalifikowalne (2) Całkowite wydatki publiczne kwalifikowalne Finansowanie EBI

(1) Tj. łącznie z finansowaniem ze źródeł prywatnych, ale po odjęciu niekwalifikowalnych wydatków i innego finansowania. (2) W zależności od podstawy wkładu z funduszy na mocy art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 kwota będzie taka sama, jak w polu 16 lub 18.

B. Wydatki zadeklarowane w odniesieniu do operacji Pole 20. Pole 21. Pole 22. Pole 23. Pole 24. Pole 25. Pole 26. Wewnętrzny numer identyfikacyjny ostatniego wniosku o płatność operacji Data rejestracji w systemie monitorowania ostatniego wniosku o płatność operacji Kwota wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych w ostatnim wniosku o płatność operacji zarejestrowanej w systemie monitorowania Całkowite wydatki kwalifikowalne, dla których złożono wniosek o płatność operacji Miejsce przechowywania szczegółowych dokumentów potwierdzających, jeżeli nie znajdują się w siedzibie beneficjenta Wydatki odpowiadające zakresowi interwencji EFRR w ramach programów operacyjnych o współfinansowanych z EFS (1) Wydatki odpowiadające zakresowi interwencji EFS w ramach programów operacyjnych o współfinansowanych z EFRR (2)

L 45/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wydatki poniesione w obszarach przylegających do obszarów kwalifikowalnych (współpraca transgraniczna) (3) Wydatki poniesione przez partnerów spoza obszaru kwalifikowalnego (współpraca transnarodowa) (4) Wydatki poniesione poza terytorium Wspólnoty (współpraca transgraniczna, transnarodowa i międzyregionalna) (5) Wydatki poniesione na zakup gruntów (6) Wydatki poniesione na mieszkalnictwo (7) Wydatki związane z kosztami pośrednimi/kosztami ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo (8) Dochód odliczany od wniosków o płatność (jeśli dotyczy) Korekty finansowe odliczane od wniosków o płatność (jeśli dotyczy) Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach operacji, które włączono do deklaracji wydatków przesłanej Komisji przez instytucję certyfikującą (w euro) Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach operacji, które włączono do deklaracji wydatków przesłanej Komisji przez instytucję certyfikującą (w walucie krajowej) Data ostatniej deklaracji wydatków instytucji certyfikującej obejmującej wydatki w ramach operacji Data weryfikacji przeprowadzonych na mocy art. 13 ust. 2 lit. b) Data audytów przeprowadzonych na mocy art. 16 ust. 1 Jednostka wykonująca audyt lub weryfikację Stopień osiągnięcia celu operacji, jeżeli operacja została zakończona (w %)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.