Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 33

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 33

Strona 33 z 50

15.2.2007

Pole 27. Pole 28. Pole 29. Pole 30. Pole 31. Pole 32. Pole 33. Pole 34. Pole 35. Pole 36. Pole 37. Pole 38. Pole 39. Pole 40. Pole 41.

1

( ) Pole 25: dostarczyć dla programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w przypadku wykorzystania możliwości określonej w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub możliwości określonej w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. (2) Pole 26: dostarczyć dla programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR w przypadku wykorzystania możliwości określonej w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub możliwości określonej w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. (3) Artykuł 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. (4) Artykuł 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. (5) Artykuł 21 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. (6) Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. (7) Artykuł 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. (8) W granicach określonych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 lub art. 52 niniejszego rozporządzenia.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/39

ZAŁĄCZNIK IV PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE STATYSTYCZNEGO LOSOWEGO DOBORU PRÓBY ZGODNIE Z ART. 17 (DOBÓR PRÓBY)

1.

Metoda statystycznego losowego doboru próby umożliwia wyciągnięcie wniosków z wyników audytów próby, na temat całości wydatków z których pobrano próbę, a zatem dostarcza materiału dowodowego dla uzyskania zapewnienia na temat funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli. Zapewnienie dostarczone na temat funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli zależy od poziomu ufności wynikającego z wyników audytów systemu i audytów operacji w próbie wybranej metodą statystycznego losowego doboru próby. Aby uzyskać wysoki stopień zapewnienia, tzn. zmniejszone ryzyko audytu, instytucja audytowa powinna połączyć wyniki audytów systemu i audytów operacji. Instytucja audytowa ocenia najpierw niezawodność systemów (wysoka, średnia lub niska), uwzględniając wyniki audytów systemów, w celu ustalenia parametrów technicznych doboru próby, w szczególności poziomu ufności i oczekiwanego poziomu błędów. Państwa członkowskie mogą również wykorzystać wyniki sprawozdania z oceny zgodności zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Połączony poziom zapewnienia wynikający z audytów systemów i audytów operacji powinien być wysoki. Poziom ufności dla doboru próby w odniesieniu do operacji nie powinien być niższy niż 60 % i mieć co najwyżej 2 % poziomu istotności. W przypadku systemu ocenianego jako słaby poziom ufności dla doboru próby operacji w odniesieniu do operacji nie może być niższy niż 90 %. Instytucja audytowa powinna w rocznym sprawozdaniu audytowym podać opis sposobu, w jaki uzyskano zapewnienie. Instytucja audytowa ustala kryteria dotyczące niezawodności systemów zarządzania i kontroli dla audytów systemów, w tym ilościową ocenę wszystkich istotnych elementów systemów, i obejmując główne instytucje i instytucje pośredniczące uczestniczące w zarządzaniu i kontroli programu operacyjnego. Zapis oceny przechowuje się w dokumentacji dotyczącej audytu. W przypadku gdy system zarządzania i kontroli jest wspólny dla kilku podobnych programów operacyjnych, np. dla tego samego funduszu, zgodnie z art. 71 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, dla wszystkich programów razem może być wybrana jedna próba gwarantująca te same parametry techniczne poziomu ufności i poziomu istotności i uwzględniająca ten sam wyżej wspomniany oczekiwany poziom błędów.

2.

3.

4.

L 45/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

ZAŁĄCZNIK V WZÓR STRATEGII AUDYTU ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 LIT. C) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1083/2006

1. WPROWADZENIE — Wskazanie instytucji audytowej odpowiedzialnej za opracowanie strategii audytu, jak również wszystkich innych zaangażowanych podmiotów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.