Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 34

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 34

Strona 34 z 50

Wyjaśnienie dotyczące procedury sporządzania strategii audytu. Wyszczególnienie ogólnych celów strategii audytu. Wyjaśnienie zadań i uprawnień instytucji audytowej i innych jednostek wykonujących audyty na jej odpowiedzialność. Informacje na temat niezależności instytucji audytowej od instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej. Potwierdzenie przez instytucję audytową, że jednostka wykonująca audyty na mocy art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dysponuje wymaganą niezależnością funkcjonalną.

— —

— —

2. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES — — — Wskazanie wszystkich krajowych ram regulacyjnych, które dotyczą instytucji audytowej i jej funkcji. Podanie okresu objętego strategią. Wskazanie funduszy, programów i obszarów objętych strategią.

3. METODOLOGIA — Wskazanie stosowanej metodologii audytu z uwzględnieniem uznanych w skali międzynarodowej standardów audytu (np., ale nie wyłącznie, INTOSAI, IFAC i IIA), podręczników audytu i innych stosownych dokumentów.

4. PODEJŚCIE AUDYTU I PRIORYTETY — — — Progi istotności do celów planowania i zgłaszania wad. Wyszczególnienie rodzajów audytu, jakie powinny być przeprowadzane (audyty systemu, audyty operacji). W odniesieniu do audytów systemu: a) b) c) wyszczególnienie jednostki lub jednostek odpowiedzialnych za prace związane z audytem; wyszczególnienie podmiotów, które będą poddane audytowi; wskazanie wszelkich kwestii horyzontalnych, które należy objąć audytami systemu, takie jak zamówienia publiczne, pomoc państwa, przepisy dotyczące ochrony środowiska, równość szans i systemy informatyczne.

W odniesieniu do audytów operacji: a) b) wyszczególnienie jednostki lub jednostek odpowiedzialnych za prace związane z audytem; wyszczególnienie kryteriów określania poziomu zapewnienia uzyskanego na podstawie audytów systemu oraz odniesienie do dokumentacji dotyczącej zastosowania metody doboru próby zgodnie z art. 17; określenie procedury dotyczącej kroków, jakie należy podjąć, w przypadku wykrycia istotnych błędów.

c)

15.2.2007

— — —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/41

Wskazanie i uzasadnienie ustanowionych dla całego okresu programowania priorytetów i celów audytu. Wyjaśnienie powiązania między wynikami oceny ryzyka a planowanymi czynnościami audytowymi. Orientacyjny harmonogram planowanych na następny rok zadań audytowych przedstawiony w formie tabeli.

5. OCENA RYZYKA — Wskazanie przestrzeganych procedur, w tym stopnia, w jakim uwzględniono wyniki wcześniejszych audytów instytucji i systemów (np. audyty w latach 2000–2006, czynności audytowe w zakresie oceny zgodności). Wskazanie instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej oraz instytucji pośredniczących objętych zadaniami audytowymi. Wskazanie uwzględnionych czynników ryzyka, w tym wszelkie kwestie horyzontalne zidentyfikowane jako obszary ryzyka. Wskazanie wyników, określając i uszeregowując pod względem ważności główne podmioty, procedury, kontrole i programy oraz osie priorytetowe, które należy poddać audytowi.

6. OPARCIE SIĘ NA PRACY WYKONYWANEJ PRZEZ STRONY TRZECIE — Wskazanie zakresu, w jakim niektóre części są audytowane przez innych audytorów oraz stopnia możliwego oparcia na tych audytach. Wyjaśnienie, w jaki sposób instytucja audytowa zapewni jakość prac przeprowadzanych przez inne jednostki wykonujące audyt, z uwzględnieniem uznanych w skali międzynarodowej standardów audytu.

7. ZASOBY — Wskazanie zasobów planowanych do wykorzystania, przynajmniej na najbliższy rok.

8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ — Wskazanie wewnętrznych procedur dotyczących sprawozdawczości, takich jak tymczasowe i końcowe sprawozdania z audytu, oraz prawo organu poddanego audytowi do wysłuchania i złożenia wyjaśnienia przed zajęciem ostatecznego stanowiska.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.