Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 35

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 35

Strona 35 z 50

L 45/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

ZAŁĄCZNIK VI WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA AUDYTOWEGO ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 LIT. D) PPKT (I) ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006 I ART. 18 UST. 2 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

1. WPROWADZENIE — — — Wskazanie instytucji audytowej i innych jednostek, które uczestniczyły w przygotowaniu sprawozdania. Wskazanie 12-miesięcznego okresu (odniesienia), z którego pochodzi próba losowa. Wskazanie programu(-ów) operacyjnego(-ych) objętego(-ych) sprawozdaniem wraz z jego/ich instytucją(-ami) zarządzającą(-ymi) i certyfikującą(-ymi). Jeżeli sprawozdanie dotyczy więcej niż jednego funduszu, informacje powinny być podawane z podziałem na poszczególne programy i fundusze. Opis kroków podjętych w celu sporządzenia sprawozdania.

2. ZMIANY W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA I KONTROLI — Podanie wszelkich zgłoszonych instytucji audytowej znaczących zmian w systemach zarządzania i kontroli w odniesieniu do opisu zgodnie z art. 71 lit. 1) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz dat, od których zmiany mają zastosowanie.

3. ZMIANY STRATEGII AUDYTU — Wskazanie wszelkich zmian strategii audytu, wprowadzonych lub zaproponowanych, oraz ich uzasadnienie.

4. AUDYTY SYSTEMÓW — — — — Wskazanie jednostek, które wykonały audyty systemów, w tym instytucji audytowej. Wykaz przeprowadzonych audytów (podmioty poddane audytowi). Opis podstawy wyboru audytów w kontekście strategii audytu. Opis głównych ustaleń i wniosków z przeprowadzonego audytu systemów zarządzania i kontroli i ich funkcjonowania, wskazując, czy kontrole zarządcze, procedury certyfikacji i ścieżka audytu były wystarczające, czy poszczególne funkcje były odpowiednio oddzielone i czy zachowano zgodność z wymogami i politykami Wspólnotowymi. Wskazanie, czy stwierdzone problemy mają charakter systemowy oraz podanie, jakie podjęto środki, uwzględniając oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i odnoszących się do nich korekt finansowych.

5. AUDYTY NA PRÓBIE OPERACJI — — — Wskazanie jednostek, które wykonały audyty na próbie, w tym instytucji audytowej. Opis podstawy wyboru próby. Podać poziom istotności oraz, w przypadku statystycznego doboru próby, przyjęty poziom i ufności i interwał, jeśli dotyczy.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/43

Tabela zbiorcza (patrz: poniżej), w podziale na programy i fundusze, uwzględniająca kwalifikowalne wydatki zadeklarowane Komisji w trakcie roku kalendarzowego (odniesienia), który kończy się w okresie audytowym, wysokość wydatków poddanych audytowi i ich wartość procentową w stosunku do całkowitej kwoty kwalifikowalnych wydatków deklarowanych do Komisji (dla ostatniego roku kalendarzowego oraz w ujęciu skumulowanym). Informacje na temat próby losowej powinny być oddzielone od informacji na temat innych prób. Opis najważniejszych wyników audytów, ze wskazaniem w szczególności wysokości nieprawidłowych wydatków i poziomu błędów wynikającego z kontrolowanej próby losowej. Wskazanie wniosków dotyczących skuteczności systemu zarządzania i kontroli, podjętych na podstawie wyników przeprowadzonych audytów. Informacje na temat dalszych działań w następstwie wykrytych nieprawidłowości, w tym rewizji wcześniej zgłoszonych poziomów błędów. Wskazanie, czy stwierdzone problemy mają charakter systemowy oraz podanie, jakie podjęto środki, uwzględniając oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i odnoszących się do nich korekt finansowych.

6. KOORDYNACJA POMIĘDZY JEDNOSTKAMI WYKONUJACYMI AUDYT I CZYNNOŚCI NADZORCZE INSTYTUCJI AUDYTOWEJ — Opis procedury koordynacji pomiędzy poszczególnymi krajowymi jednostkami wykonującymi audyt a instytucją audytową (w stosownych przypadkach). Opis procedury sprawowania nadzoru nad innymi jednostkami wykonującymi audyt audytowymi stosowanej przez instytucję audytową (w stosownych przypadkach).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.