Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 36

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 36

Strona 36 z 50

7. DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI AUDYTOWYMI PRZEPROWADZONYMI W POPRZEDNICH LATACH — Informacje dotyczące działań podjętych w związku z zaległymi zaleceniami audytu i dotyczące działań podjętych w związku z wynikami audytów systemów i audytów operacji w poprzednich latach.

8. INNE INFORMACJE (JEŚLI DOTYCZY)

9. TABELA ZADEKLAROWANYCH WYDATKÓW I AUDYTÓW PRÓB

Całkowite wydatki objęte audytem w ujęciu kumulatywnym jako wartość procentowa całkowitych wydatków zadeklarowanych w sposób skumulowany

L 45/44

Fundusz

Nr identyfikacyjny (kod CCI)

Program

Wydatki zadeklarowane w roku odniesienia

Wydatki w roku odniesienia objęte audytem w ramach próby losowej

Kwota i wartość procentowa (poziom błędów) nieprawidłowych wydatków w próbie losowej (3)

Inne wydatki objęte audytem (4)

Kwota nieprawidłowych wydatków w pozostałych próbach wydatków

Całkowite wydatki zadeklarowane w sposób skumulowany

PL

(1)

(2)

Kwota

%

( 1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Kwota kontrolowanych wydatków. Wartość procentowa kontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zadeklarowanych Komisji w roku odniesienia. Jeżeli próba losowa obejmuje co najmniej dwa fundusze lub programy, dostarczone dane dotyczą całej próby. Wydatki z uzupełniających prób oraz wydatki dla próby losowej poza rokiem odniesienia.

15.2.2007

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/45

ZAŁĄCZNIK VII WZÓR ROCZNEJ OPINII ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 LIT. D) PPKT (II) ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006 I ART. 18 UST. 2 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna …

WPROWADZENIE Ja, niżej podpisany, reprezentujący … (nazwa podmiotu wyznaczonego przez państwo członkowskie), zbadałem funkcjonowanie systemów zarządzania i kontroli w programie operacyjnym … (nazwa programu operacyjnego, numer kodu CCI, okres), w celu wydania opinii na temat tego, czy systemy funkcjonowały skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

ZAKRES BADANIA Badanie zostało przeprowadzone zgodnie ze strategią audytu w odniesieniu do tego programu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca … (rok) i przedstawione w załączonym rocznym sprawozdaniu audytowym zgodnie z art. 62 ust. 1) lit. d) ppkt (i) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Albo Nie było ograniczeń zakresu badania.

Albo Zakres badania był ograniczony następującymi czynnikami: a) b) c) … … itp.

(Wskazać wszelkie ograniczenia zakresu badania, np. wszelkie problemy systemowe, słabości w systemie zarządzania i kontroli, brak dokumentów potwierdzających, sprawy w toku postępowania prawnego itp. oraz oszacować kwoty wydatków i odpowiedni wkład Wspólnoty, których to dotyczy. Jeżeli instytucja audytowa stoi na stanowisku, że ograniczenia nie mają żadnego wpływu na deklarowane wydatki końcowe, powinno to zostać stwierdzone).

OPINIA Albo (Opinia bez zastrzeżeń) Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że w wyżej podanym okresie system zarządzania i kontroli ustanowiony dla programu … (nazwa programu operacyjnego, numer kodu CCI, okres) był zgodny z odpowiednimi wymaganiami art. 58–62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

L 45/46

Albo

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.