Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 37

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 37

Strona 37 z 50

(Opinia z zastrzeżeniami) Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że w odniesieniu do wyżej podanego okresu systemy zarządzania i kontroli ustanowione dla programu … (nazwa programu operacyjnego, numer kodu CCI, okres) był zgodny z odpowiednimi wymaganiami art. 58–62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i funkcjonowały skutecznie, tak, aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe, z wyjątkiem następujących kwestii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1). Powody uznania, że ten/te aspekt/y systemów nie spełniał/y wymogów i/lub nie działały w taki sposób, aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są prawidłowe, są następujące . . . . . . . . . . . . . . . . . (2). Szacuję, że wpływ zastrzeżenia(-eń) na całkowitą kwotę zadeklarowanych wydatków wynosi … . Wkład Wspólnoty, którego to dotyczy, wynosi … .

Albo (Opinia negatywna) Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że w odniesieniu do wyżej podanego okresu system zarządzania i kontroli ustanowiony dla programu … (nazwa programu operacyjnego, numer kodu CCI, okres) nie był zgodny z odpowiednimi wymaganiami art. 58–62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i nie funkcjonował skutecznie, tak aby dostarczyć racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione Komisji są poprawne, i tym samym racjonalne zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe. Niniejsza negatywna opinia została oparta na: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3).

Data …

Podpis …

(1) Podać podmiot(-y) oraz aspekt(-y) ich systemów, które nie spełniały wymogów i/lub nie działały skutecznie. (2) Wskazać dla każdego podmiotu i każdego aspektu systemu powody zastrzeżenia. (3) Podać dla każdego podmiotu i każdego aspektu powody wydania negatywnej opinii.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/47

ZAŁĄCZNIK VIII WZÓR KOŃCOWEGO SPRAWOZDANIA AUDYTOWEGO I DEKLARACJI ZAMKNIĘCIA DLA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 LIT. E) ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1083/2006 I ART. 18 UST. 3 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA Część A: Wzór końcowego sprawozdania audytowego 1. WPROWADZENIE — — — Wskazanie instytucji audytowej i innych organów, które uczestniczyły w przygotowaniu sprawozdania. Określenie ostatniego okresu odniesienia, z którego pochodzi próba losowa. Podanie programu(-ów) operacyjnego(-ych) objętego(-ych) sprawozdaniem wraz z jego (ich) instytucjami zarządzającymi i certyfikującymi, w podziale na fundusze i programy. Opis kroków podjętych w celu sporządzenia sprawozdania.

2.

ZMIANY W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA I KONTROLI ORAZ STRATEGII AUDYTU (1) — Wskazanie wszelkich znaczących zmian w systemach zarządzania i kontroli zgłoszonych instytucji audytowej w odniesieniu do opisu zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz dat, od których zmiany mają zastosowanie. Wskazać wszelkie zmiany wprowadzone do strategii audytu i ich powody.

3.

PODSUMOWANIE AUDYTÓW PRZEPROWADZONYCH ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 LIT. A) ORAZ B) ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1083/2006 I ART. 17 NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA W odniesieniu do audytów systemu: — — — — Wskazanie jednostek, które wykonały audyty systemów, w tym instytucji audytowej. Wykaz przeprowadzonych audytów: organy poddane audytowi i rok audytu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.