Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 38

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 38

Strona 38 z 50

Opis podstawy wyboru audytów w kontekście strategii audytu (2). Opis głównych ustaleń i wniosków z przeprowadzonego audytu systemów zarządzania i kontroli i ich funkcjonowania, wskazując, czy kontrole zarządcze, procedury certyfikacji i ścieżka audytu były wystarczające, czy poszczególne funkcje były odpowiednio oddzielone i czy zachowano zgodność z wymogami i politykami wspólnotowymi (2). Wskazanie, czy stwierdzone problemy mają charakter systemowy oraz podanie, jakie podjęto środki, uwzględniając oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i odnoszących się do nich korekt finansowych (2).

W odniesieniu do audytów operacji: — — — Wskazanie jednostek, które wykonały audyty prób, w tym instytucji audytowej. Opis podstawy wyboru prób(-y). Wskazanie poziomu istotności oraz, w przypadku statystycznego doboru próby, przyjęty poziom ufności i interwał, jeśli dotyczy. Opis najważniejszych wyników audytów, ze wskazaniem w szczególności wysokości nieprawidłowych wydatków i poziomu błędów wynikającego z kontrolowanej próby losowej (2).

(1) Dotyczy zmian niewskazanych we wcześniejszych rocznych sprawozdaniach audytowych. (2) Dotyczy audytów nieobjętych wcześniejszymi rocznymi sprawozdaniami audytowymi.

L 45/48

PL —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wskazanie wniosków dotyczących skuteczności systemu zarządzania i kontroli, podjętych na podstawie wyników przeprowadzonych audytów. Informacje na temat dalszych działań w następstwie wykrytych nieprawidłowości, w tym rewizji wcześniej zgłoszonych poziomów błędów. Wskazanie, czy stwierdzone problemy mają charakter systemowy oraz podanie, jakie podjęto środki, uwzględniając oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i odnoszących się do nich korekt finansowych (1).

15.2.2007

4.

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI AUDYTOWYMI — Informacje na temat działań podjętych w związku wynikami audytów systemów i audytów operacji.

5.

PRACE DODATKOWE PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ AUDYTOWĄ DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DEKLARACJI ZAMKNIĘCIA — Podsumowanie audytów procedury zamknięcia instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej oraz instytucji pośredniczących. Podsumowanie wyników badania księgi dłużników prowadzonej zgodnie z art. 61 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Podsumowanie wyników ponownie przeprowadzonych kontroli dotyczących dokładności zadeklarowanych kwot w stosunku do dokumentów potwierdzających Podsumowanie wyników badania sprawozdań innych krajowych lub Wspólnotowych organów audytowych (podać według kategorii, które sprawozdania otrzymano i które zostały zbadane). Podsumowanie wyników badania informacji na temat działań podjętych w następstwie ustaleń audytu i zgłoszonych nieprawidłowości. Podsumowanie wyników badania dodatkowych prac przeprowadzonych przez instytucje zarządzające i certyfikujące, aby umożliwić wydanie opinii bez zastrzeżeń. Pozostałe.

6.

OGRANICZENIA ZAKRESU BADANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ AUDYTOWĄ — Szczegóły dotyczące wszelkich czynników, które ograniczyły zakres badania prowadzonego przez instytucję audytową, powinny zostać zgłoszone (2). Należy podać oszacowaną kwotę wydatków i odpowiedniego wkładu wspólnotowego, których to dotyczy.

7.

ZGŁOSZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI — Potwierdzenie, że procedura sprawozdawczości na temat nieprawidłowości i podejmowania dalszych działań w następstwie nieprawidłowości, w tym rozwiązanie problemów systemowych, przeprowadzono zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Potwierdzenie prawidłowości informacji podanych w końcowym sprawozdaniu z realizacji na temat nieprawidłowości zgłoszonych zgodnie z art. 70 ust. 1) lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Wykaz przypadków nieprawidłowości uważanych za systemowe oraz kwot dotyczących wydatków, których to dotyczy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.