Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 41

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 41

Strona 41 z 50

Opinia Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że deklaracja wydatków dotycząca operacji zakończonych przedłożona przez instytucję zarządzającą dla programu … (nazwa programu operacyjnego, numer kodu CCI, okres) w celu częściowego zamknięcia programu w odniesieniu do operacji (zakończonych do dnia … / zakończonych między … a …) zawiera, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne zestawienie poniesionych wydatków i że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe.

Data …

Podpis …

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/53

ZAŁĄCZNIK X POŚWIADCZENIE I DEKLARACJA WYDATKÓW ORAZ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

L 45/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

ZAŁĄCZNIK XI ROCZNE OŚWIADCZENIE O WYCOFANYCH I ODZYSKANYCH KWOTACH ORAZ KWOTACH PODDANYCH PROCEDURZE ODZYSKIWANIA (ART. 20 UST. 2)

1. KWOTY WYCOFANE I ODZYSKANE DLA ROKU 20.. POTRĄCONE Z DEKLARACJI WYDATKÓW

Oś priorytetowa Całkowite wydatki beneficjentów Kwoty wycofane Wkład publiczny Poziom współfinansowania (1) Całkowite wydatki beneficjentów Kwoty odzyskane Wkład publiczny Poziom współfinansowania (1)

Wkład UE

Wkład UE

1 2 3 4 … Ogółem

(1) Ten poziom współfinansowania i metodę jego obliczenia można znaleźć w tabeli finansowej programu operacyjnego dla danej osi priorytetowej.

2. KWOTY PODDANE PROCEDURZE ODZYSKIWANIA DO DNIA 31.12.20..

Rok uruchomienia procedury odzyskiwania Wkład publicznydo odzyskania Poziom współfinansowania (1) Wkład UE do odzyskania

Oś priorytetowa

1

2007 2008 …

2

2007 2008 …

3

2007 2008

Suma cząstkowa

2007 2008 … Suma ogółem

( ) Cel może być przedstawiony w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.

1

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/65

ZAŁĄCZNIK XII OPIS SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I KONTROLI Wzorcowy opis systemów zarządzania i kontroli zgodnie z art. 21

1. 1.1.

OGÓLNE INFORMACJE Informacje przedłożone przez: — — — (Nazwa) państwa członkowskiego: Nazwa programu i nr CCI: Nazwa głównego punktu kontaktowego, włącznie z adresem e-mail i faksem: (organ odpowiedzialny za koordynację opisów)

1.2. 1.3.

Dostarczone informację przedstawiają stan faktyczny na dzień: (dd/mm/rr) Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy organami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli)

1.3.1. Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej) 1.3.2. Organy pośredniczące (nazwa, adres i punkt kontaktowy w organie pośredniczącym) 1.3.3. Instytucja certyfikująca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w organie poświadczającym) 1.3.4. Instytucja audytowa i organy audytowe (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji audytowej i organach audytowych) 1.4. Wytyczne dostarczone instytucjom zarządzającym, certyfikującym i organom pośredniczącym w celu zagwarantowania należytego zarządzania finansami funduszy strukturalnych (data i odniesienie)

2.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Uwaga: Niniejsza sekcja powinna zostać wypełniona odrębnie dla każdej instytucji zarządzającej.

2.1.

Instytucja zarządzająca i jej główne funkcje

2.1.1. Data i forma oficjalnego wyznaczenia instytucji zarządzającej upoważniającego do pełnienia funkcji 2.1.2. Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą 2.1.3. Funkcje oficjalnie oddelegowane przez instytucję zarządzającą (funkcje, organy pośredniczące, forma delegacji) 2.2. Organizacja instytucji zarządzającej

2.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (włącznie z orientacyjną liczbą przydzielonych stanowisk) 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.