Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 42

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 42

Strona 42 z 50

2.2. Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników instytucji zarządzającej/organów pośredniczących (data i odniesienie) 2.2.3. Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji oraz odnoszących się do zapewniania, że w całym okresie realizacji spełniają one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. a)) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

L 45/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

2.2.4. Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b)) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006): — — — Opis procedur dotyczących weryfikacji Organy przeprowadzające weryfikacje Procedury pisemne (odesłania do podręczników) wydane na potrzeby realizacji tych prac

2.2.5. Rozpatrywanie wniosków o zwrot: — Opis procedur, w wyniku których otrzymywane, weryfikowane i zatwierdzane są wnioski o zwrot oraz, na mocy których zatwierdzane, wykonywane i księgowane są płatności na rzecz beneficjentów (włącznie z wykresem wskazującym wszystkie zaangażowane organy) Organy odpowiedzialne za każdy etap rozpatrywania wniosków o zwrot Procedury pisemne (odesłania do podręczników) wydane na potrzeby realizacji tych prac

— —

2.2.6. Opis sposobu przekazania informacji instytucji certyfikującej przez instytucję zarządzającą 2.2.7. Zasady kwalifikowalności ustanowione przez państwa członkowskie i mające zastosowanie do programów operacyjnych 2.3. Jeżeli instytucja zarządzająca i certyfikująca zostały wyznaczone w ramach tego samego organu należy opisać, w jaki sposób zapewniono rozdzielenie funkcji Zamówienia publiczne, pomoc państwa, równość szans i przepisy dotyczące ochrony środowiska

2.4.

2.4.1. Instrukcje i wytyczne wydane na temat obowiązujących przepisów (data i odniesienie) 2.4.2. Środki mające na celu zapewnić spełnienie wymogów obowiązujących przepisów, np. kontrole zarządzania, kontrole, audyt 2.5. Ścieżka audytu

2.5.1. Opis sposobu, w jaki wymogi określone w art. 15 będą wdrażane w odniesieniu do programu i/lub poszczególnych priorytetów 2.5.2. Wydane instrukcje w sprawie przechowywania dokumentów uzupełniających przez beneficjentów (data i odniesienie): — — 2.6. Wskazanie okresu przechowywania Format, w jakim dokumenty mają być przechowywane

Nieprawidłowości i kwoty odzyskane

2.6.1. Wydane instrukcje w sprawie sprawozdawczości i korekty nieprawidłowości oraz rejestracji długów i odzyskanych nadpłaconych kwot (data i odniesienie) 2.6.2. Opis procedur (wraz z wykresem) mających na celu wypełnienie wymogu dotyczącego złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości zgodnie z art. 28

3.

ORGANY POŚREDNICZĄCE Uwaga: Niniejsza sekcja powinna zostać wypełniona odrębnie dla każdego organu pośredniczącego. Należy wskazać instytucję, która oddelegowała swoje funkcje organom pośredniczącym.

3.1.

Organ pośredniczący i jego główne funkcje

3.1.1. Wyszczególnienie głównych funkcji i zadań organów pośredniczących

15.2.2007

3.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/67

Organizacja każdego organu pośredniczącego

3.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (włącznie z orientacyjną liczbą przydzielonych stanowisk) 3.2.2. Procedury pisemne opracowane na potrzeby pracowników organu pośredniczącego (data i odniesienie) 3.2.3. Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji (jeżeli nieopisano w pkt 2.2.3) 3.2.4. Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b)) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) (jeżeli nie opisano w pkt 2.2.4) 3.2.5. Opis procedur dotyczących rozpatrywania wniosków o zwrot (jeżeli nie opisano w pkt 2.2.5)

4. 4.1.

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA Instytucja certyfikująca i jego główne funkcje

4.1.1. Data i forma oficjalnego wyznaczenia instytucji certyfikującej upoważniającego do pełnienia funkcji 4.1.2. Wyszczególnienie funkcji pełnionych przez instytucję certyfikującą 4.1.3. Funkcje oficjalnie oddelegowane przez instytucję certyfikującą (funkcje, organy pośredniczące, forma delegacji) 4.2. Organizacja instytucji certyfikującej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.