Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 44

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 44

Strona 44 z 50

ZAKRES BADANIA Badanie oparto na podstawie opisu systemów zarządzania i kontroli otrzymanego w dniu dd/mm/rrrr od (nazwa podmiotu lub podmiotów składającego/ych opis). Ponadto sprawdzone zostały dalsze informacje dotyczące … (przedmiot badania) i zostały przeprowadzone wywiady z pracownikami … (organy, z których pracownikami przeprowadzono wywiady). Badaniem zostały objęte instytucje zarządzające, certyfikujące i audytowe, organ wyznaczony do otrzymywania płatności dokonywanych przez Komisję i do dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz następujące instytucje pośredniczące (wykaz…).

OPINIA (2) Albo (Opinia bez zastrzeżeń) Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione dla programu(-ów) … (nazwa programu(-ów) operacyjnego(-ych), numer(-y) kodu CCI, okres) spełniają wymogi art. 58–62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Albo (Opinia z zastrzeżeniami) Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione dla programu(-ów) … (nazwa programu(-ów) operacyjnego(-ych), numer(y) kodu CCI, okres) spełniają wymogi art. 58–62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2003 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, z wyjątkiem następujących aspektów … (3).

(1) W przypadku gdy wspólny system stosuje się do co najmniej dwóch programów operacyjnych, do opisu wspólnego systemu mogą zostać załączone jedno sprawozdanie i jedna opinia. (2) W przypadku gdy opinię wydaje instytucja audytowa, powinna ona dostarczyć osobne „Oświadczenie o kompetencji i niezależności działania” w zakresie swoich funkcji pełnionych w ramach art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. (3) Wskazać podmiot lub podmioty i aspekty ich systemów, które wydają się nie spełniać wymogów.

L 45/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

Powody dla uznania, że ten/te aspekt(-y) systemów nie spełnia(-ją) wymogów oraz ocena wagi problemu są następujące (1):

Albo (Opinia negatywna) Na podstawie badania, o którym mowa powyżej, wyrażam opinię, że systemy zarządzania i kontroli ustanowione dla programu(-ów) … (nazwa programu(-ów) operacyjnego(-ych), numer(-y) kodu CCI, okres) nie spełniają wymogów art. 58–62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i sekcji 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Niniejsza negatywna opinia opiera się na … (2):

Data …

Podpis …

(1) Wskazać powód(-ody) zastrzeżeń odnotowane dla każdego podmiotu i w odniesieniu do każdego aspektu. (2) Wskazać powód(-ody) wydania negatywnej opinii dla każdego podmiotu i w odniesieniu do każdego aspektu.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/71

ZAŁĄCZNIK XIV WZÓR DEKLARACJI WYDATKÓW DO CELÓW CZĘŚCIOWEGO ZAMKNIĘCIA

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/73

ZAŁĄCZNIK XV TABELA FINANSOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA (NSRO) — INDYKATYWNA ROCZNA ALOKACJA W PODZIALE WG FUNDUSZU I PROGRAMU OPERACYJNEGO (PO)

Uwaga: Artykuł 27 ust. 4 lit. e) i art. 28 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 (w EUR)

Cel Konwergencja PO Fundusz Ogółem 2007 2008

Wkład Wspólnoty 2009 2010 2011 2012 2013

EFRR i FS PO1 PO2 EFRR EFRR+FS EFRR FS PO3 EFRR+FS EFRR FS PO … PO4 PO5 PO6 PO … Ogółem wszystkie fundusze NSRO 2007–2013 Ogółem EFRR Ogółem FS Ogółem EFS EFRROW EFR … EFS EFS EFS EFS EFS

Cel Konkurencyjność/zatrudnienie PO Fundusz Ogółem 2007 2008

Wkład Wspólnoty 2009 2010 2011 2012 2013

EFRR PO1 PO2 PO3 PO … PO4 PO5 PO6 PO … Ogółem wszystkie fundusze NSRO 2007–2013 Ogółem EFRR Ogółem EFS EFRR EFRR EFRR EFRR EFRR … EFS EFS EFS EFS EFS

L 45/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.