Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 45

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 45

Strona 45 z 50

ZAŁĄCZNIK XVI PLAN FINANSOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO

1. PLAN FINANSOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO WEDŁUG ROCZNYCH ZOBOWIĄZAŃ POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY Numer identyfikacyjny programu operacyjnego (kod CCI): Lata w podziale na źródła finansowania programu, w EUR (1) :

Fundusze strukturalne (EFRR lub EFS) (1)

Fundusz Spójności (2)

Ogółem (3) = (1) + (2)

2007 W regionach nieobjętych wsparciem przejściowym W regionach objętych wsparciem przejściowym Ogółem 2007 2008 W regionach nieobjętych wsparciem przejściowym W regionach objętych wsparciem przejściowym Ogółem 2008 2009 W regionach nieobjętych wsparciem przejściowym W regionach objętych wsparciem przejściowym Ogółem 2009 2010 W regionach nieobjętych wsparciem przejściowym W regionach objętych wsparciem przejściowym Ogółem 2010 2011 W regionach nieobjętych wsparciem przejściowym W regionach z wsparciem przejściowym Ogółem 2011 2012 W regionach nieobjętych wsparciem przejściowym W regionach z wsparciem przejściowym Ogółem 2012 2013 W regionach nieobjętych wsparciem przejściowym W regionach z wsparciem przejściowym Ogółem 2013 Ogółem w regionach nieobjętych wsparciem przejściowym (2007–2013) Ogółem w regionach z wsparciem przejściowym (2007–2013) Suma całkowita 2007–2013

(1) Jeżeli programy operacyjne mają wiele celów, roczny plan finansowy należy przedstawić w podziale na cele.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/75

2. PLAN FINANSOWY DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO, PODAJĄCY, DLA CAŁEGO OKRESU PROGRAMOWANIA, KWOTĘ CAŁKOWITEJ ALOKACJI FINANSOWEJ KAŻDEGO FUNDUSZU W PROGRAMIE OPERACYJNYM, ODPOWIEDNI WKŁAD KRAJOWY I STOPĘ ZWROTU WEDŁUG OSI PRIORYTETOWEJ Numer identyfikacyjny programu operacyjnego (kod CCI): Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w EUR)

Poziom współfinansowania (f) (2) = (a)/(e)

Wkład Wspólnoty

Wkład krajowy

Indykatywny podział wkładu krajowego Krajowe środki publiczne (c) Krajowe środki prywatne (1) (d)

Finansowanie ogółem

Dla celów informacyjnych

(a)

(b) (= (c) + (d))

(e) = (a) + (b)

Wkład EBI

Inne źródła finansowania (3)

Oś priorytetowa 1 Wskazać fundusz i podstawę obliczenia wkładu wspólnotowego (ogółem lub wkład publiczny) (4) Oś priorytetowa 2 Wskazać fundusz i podstawę obliczenia wkładu wspólnotowego (ogółem lub wkład publiczny) Oś priorytetowa … Wskazać fundusz i podstawę obliczenia wkładu wspólnotowego (ogółem lub wkład publiczny) Ogółem

() (2 ) (3 ) (4 )

1

Do wypełnienia tylko gdy osie priorytetowe są wyrażone w kosztach całkowitych. Wskaźnik może być zaokrąglony w tabeli. Precyzyjny wskaźnik jest stosowany dla potrzeb płatności wydatków proporcjonalnie (f). Łącznie z finansowaniem ze źródeł prywatnych, gdy osie priorytetowe są wyrażone w kosztach całkowitych. Jeżeli programy operacyjne mają wiele celów, należy dodatkowo wskazać cel.

L 45/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

ZAŁĄCZNIK XVII PROGNOZY DOTYCZĄCE PRAWDOPODOBNYCH WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Tymczasowe prognozy dotyczące prawdopodobnych wniosków o płatność w podziale na fundusze i programy (1) , w odniesieniu do bieżącego i kolejnego roku budżetowego (w euro):

Współfinansowanie wspólnotowe (1) Bieżący rok Następny rok

Program operacyjny 1 (nr CCI) łącznie EFRR EFS Fundusz Spójności Program operacyjny 2 (nr CCI) łącznie EFRR EFS Fundusz Spójności Suma całkowita

( ) W tabeli należy wskazać wyłącznie tymczasowe prognozy dotyczące prawdopodobnych wniosków o płatność w odniesieniu do wkładu Wspólnoty, a nie łączne prognozy wydatków. W tymczasowych prognozach dotyczących prawdopodobnych wniosków o płatność, należy wskazać dla danego roku wkład Wspólnoty, który nie powinien być skumulowany od początku okresu programowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.