Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 46

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 46

Strona 46 z 50

1

(1) Jeżeli program operacyjny ma wiele celów lub jest finansowany z wielu funduszy, prognozy są określane również w podziale na fundusze i cele.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/77

ZAŁĄCZNIK XVIII SPRAWOZDAWCZOŚĆ ROCZNA I KOŃCOWA

1.

IDENTYFIKACJA PROGRAM OPERACYJNY Cel Kwalifikowalny obszar Okres programowania Numer programu (nr CCI) Nazwa programu ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Rok sprawozdawczy Data zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez komitet monitorujący

2.

PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

2.1.

Realizacja i analiza postępów

Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Dla każdego wymiernego wskaźnika określonego w programie operacyjnym i w szczególności dla podstawowych wskaźników odnoszących się do celów i spodziewanych rezultatów (dla roku N, dla poprzedniego roku sprawozdawczego oraz w ujęciu skumulowanym):

Wskaźniki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem

Wskaźnik 1:

Realizacja Cel (1) Sytuacja wyjściowa

… Wskaźnik n:

… Realizacja Cel (1) Sytuacja wyjściowa

(1) Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania.

Dodatkowo informacją mogą być przedstawione w formie graficznej.

Wszystkie wskaźniki są przedstawiane, tam gdzie to możliwe, w podziale na płeć. Jeżeli dane liczbowe (dane) nie są jeszcze dostępne, należy wskazać, kiedy będą one dostępne i kiedy instytucja zarządzająca dostarczy je Komisji.

L 45/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

Informacje finansowe (wszystkie informacje finansowe powinny być wyrażone w euro)

Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (EUR)

Wydatki poniesione przez beneficjentów zawarte we wnioskach o płatność przesłanych do instytucji zarządzającej

Odpowiadający wkład publiczny

Wydatki prywatne (1)

Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów

Łączne płatności otrzymane od Komisji

Oś priorytetowa 1 Wskazać fundusz — w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR

Oś priorytetowa 2 Wskazać fundusz — w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR

Oś priorytetowa … Wskazać fundusz — w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS w tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Suma całkowita Łącznie w regionach objętych wsparciem przejściowym w ramach sumy całkowitej Łącznie w regionach nieobjętych wsparciem przejściowym w ramach sumy całkowitej Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR (2) Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS

(1) Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych. (2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR lub przez EFS, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Dodatkowo informacje finansowe mogą być przedstawione w formie graficznej.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/79

Informacje na temat podziału wykorzystania funduszy — Informacje zgodnie z częścią C załącznika II.

Pomoc w podziale na grupy docelowe — Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS: informacje w podziale na grupy docelowe zgodnie z załącznikiem XXIII. Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFRR: wszystkie właściwe informacje na temat określonych grup docelowych, sektorów lub obszarów (w stosownych przypadkach).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.