Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 47

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 47

Strona 47 z 50

Pomoc zwrócona lub ponownie wykorzystana — Informacje na temat wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej, jak określono w art. 57 i 98 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Analiza jakościowa — Analiza osiągnięć mierzonych wskaźnikami fizycznymi i finansowymi, włącznie z analizą jakościową postępów poczynionych w odniesieniu do początkowych celów. Należy zwrócić szczególną uwagę na wkład programu operacyjnego w proces lizboński włącznie z jego wkładem w osiągnięcie celów określonych w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Określenie wpływu realizacji programu operacyjnego w zakresie wspierania równości szans mężczyzn i kobiet, w stosownych przypadkach, oraz opis uzgodnień partnerskich. Dla programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS: informacje wymagane na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

2.2.

Informacje na temat zgodności z prawem wspólnotowym Wszystkie znaczące problemy związane z przestrzeganiem prawa wspólnotowego napotkane podczas realizacji programu operacyjnego oraz podjęte środki zaradcze.

2.3.

Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze — Wszystkie znaczące problemy napotkane podczas realizacji programu operacyjnego, w tym podsumowanie poważnych problemów określonych zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w stosownych przypadkach, oraz wszystkie środki podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący w celu rozwiązania problemów. Dla programów finansowanych przez EFS: wszystkie znaczące problemy napotkane podczas realizacji działań wskazanych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

2.4.

Zmiany w kontekście realizacji programów operacyjnych (w stosownych przypadkach) Opis wszystkich elementów, które nie wynikają bezpośrednio z wkładu finansowego programu operacyjnego, ale wywierają bezpośredni wpływ na realizację programu (takie jak zmiany legislacyjne lub nieprzewidziane zmiany społeczno-gospodarcze).

2.5.

Zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 (w stosownych przypadkach) Przypadki, w których stwierdzono zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

2.6.

Komplementarność z innymi instrumentami Podsumowanie wdrożenia uzgodnień zapewniających rozgraniczenie i koordynację pomocy z EFOR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW, EFG oraz interwencji EBI i innych istniejących instrumentów finansowych (art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

L 45/80

2.7.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2007

Uzgodnienia dotyczące monitorowania Środki w zakresie monitorowania i oceny podjęte przez instytucję zarządzającą lub komitet monitorujący, włącznie z uzgodnieniami dotyczącymi gromadzenia danych, napotkanymi trudnościami i środkami podjętymi, aby im zaradzić.

2.8.

Krajowa rezerwa wykonania (w stosownych przypadkach i wyłącznie w odniesieniu do rocznego sprawozdania z realizacji przedłożonego w 2010 r.) Informacje opisane w art. 50 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

3. 3.1.

REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY Priorytet 1

3.1.1. Osiągnięcie celów i analiza postępów Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu — Informacje na temat fizycznych i finansowych postępów priorytetu dla każdego wymiernego wskaźnika (finansowego i fizycznego, w szczególności dla podstawowych wskaźników odnoszących się do celów i spodziewanych rezultatów) (dla roku N, dla poprzedniego roku sprawozdawczego oraz w ujęciu skumulowanym).

Wskaźniki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem

Wskaźnik 1:

Realizacja Cel Sytuacja wyjściowa

… Wskaźnik n:

… Realizacja Cel Sytuacja wyjściowa

Dodatkowo informacje mogą być również przedstawione w formie graficznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.