Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 49

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 49

Strona 49 z 50

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Kraj. + UE (1) (2) =(4)+(5)+(6)

Kraj. (7)= (5)+(6)=(2)-(4)

Kraj. + UE (8) =(10)+(11)+(12)

Kraj. (13)= (11)+(12)= (8)-(10)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Infrastruktura podstawowa Transportowa Telekomunikacyjna oraz społeczeństwa informacyjnego Energetyczna Ochrony środowiska oraz wodna Ochrony zdrowia Zasoby ludzkie Edukacja Szkolenie B+RT Sektor produkcyjny Przemysł Usługi Turystyka Pozostałe Ogółem

(1) W odniesieniu do państw członkowskichnie należących do strefy euro należy użyć rocznego średniego kursu wymiany z roku 2005. (2) 2004–2005 w odniesieniu do 10 państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r., oraz Rumunia i Bułgaria.

15.2.2007

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/83

ZAŁĄCZNIK XX DANE DOTYCZĄCE DUŻYCH PROJEKTÓW DO WPROWADZENIA W POSTACI KODÓW

Kluczowe informacje na temat dużego projektu

Formularz wniosku – infrastruktura

Formularz wniosku – inwestycje produkcyjne

Rodzaj danych

Nazwa projektu Nazwa przedsiębiorstwa: MŚP Obroty Łączna liczba zatrudnionych osób Struktura kapitałowa (udziały) Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowych obszarów tematycznych Kod klasyfikacji wg kryterium form finansowania Kod klasyfikacji wg ryterium typu obszaru Kod klasyfikacji wg kryterium typu działalności gospodarczej Kod NACE Rodzaj inwestycji Przedmiotowy produkt Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji Fundusze Oś priorytetowa PPP Etap robót budowlanych – data rozpoczęcia Etap robót budowlanych – data zakończenia Okres objęty wnioskiem Stopa waloryzacji Całkowity koszt inwestycji Całkowity koszt inwestycji (wartość waloryzowana) Wartość netto Wartość netto (wartość waloryzowana) Dochody (wartość waloryzowana) Koszty operacyjne (wartość waloryzowana) Dochody netto (wartość waloryzowana) Wydatki kwalifikowane (wartość waloryzowana) Szacunkowa stopa wykorzystania mocy produkcyjnych Szacunkowa stopa wykorzystania mocy produkcyjnych dla progu rentowności Szacunkowy wzrost rocznych obrotów Obroty w podziale na 1 pracownika (w EUR) % zmiana obrotów wyrażonych w podziale na 1 pracownika Stopa zwrotu (z wyłączeniem wsparcia wspólnotowego) Stopa zwrotu (łącznie ze wsparciem wspólnotowym) Wartość waloryzowana netto (z wyłączeniem wsparcia wspólnotowego)

B.1.1 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.4.1 Nie dotyczy Nie dotyczy B.2.5 B.3.4 B.3.5 B.4.2.d D.1.8A D.1.8B E.1.2.1 E.1.2.2 E.1.2.3 E.1.2.4 E.1.2.5 E.1.2.6 E.1.2.7 E.1.2.8 E.1.2.9 E.1.2.10 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy E.1.3.1A E.1.3.1B E.1.3.2A

B.1.1 B.1.2 B.1.3 B.1.4 B.1.5 B.1.6 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.4.1 B.2.4.2 B.2.4.3 B.2.5 B.3.4 B.3.5 Nie dotyczy D.1.5A D.1.5B E.1.2.1 E.1.2.2 E.1.2.3 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy E.1.2.4 E.1.2.5 E.1.2.6 E.1.2.7 E.1.2.8 E.1.3.1A E.1.3.1B E.1.3.2A

Tekst Tekst TAK/NIE EUR Liczba TAK/NIE Kod(-y) Kod Kod Kod/y Kod(-y) Kod Kod(-y) Kod(-y) EFRRF/FS Tekst TAK/NIE Data Data Lata % EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR % % EUR EUR % % % EUR

L 45/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Formularz wniosku – infrastruktura Formularz wniosku – inwestycje produkcyjne

15.2.2007

Kluczowe informacje na temat dużego projektu

Rodzaj danych

Wartość waloryzowana netto (łącznie ze wsparciem wspólnotowym) Koszty kwalifikowane Kwota w decyzji o dofinansowaniu Wsparcie wspólnotowe Koszty i korzyści ekonomiczne Społeczna stopa waloryzacji Ekonomiczna stopa zwrotu Ekonomiczna wartość waloryzowana Rachunek korzyści i kosztów Liczba wygenerowanych miejsc pracy bezpośrednich na etapie realizacji projektu Średni czas trwania zatrudnienia bezpośrednio utworzonego na etapie realizacji projektu Liczba wygenerowanych miejsc pracy pośrednich na etapie realizacji projektu Średni czas trwania zatrudnienia pośrednio utworzonego na etapie realizacji projektu Pośrednio utworzona liczba miejsc pracy podczas etapu realizacji Średni czas trwania zatrudnienia pośrednio utworzonego podczas etapu realizacji Pośrednio utworzona liczba miejsc pracy podczas etapu operacyjnego Średni czas trwania zatrudnienia pośrednio utworzonego podczas etapu operacyjnego Liczba utrzymanych miejsc pracy Wpływy na zatrudnienie w wymiarze międzyregionalnym Zmienne krytyczne Kategoria przedsięwzięcia – ocena oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzona, jeżeli kategoria II Ujemny wpływ na obszary NATURA 2000 % kosztów skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko Inne źródła Wspólnoty (EBI/EFI) Procedura prawna w zakresie zgodności z prawem wspólnotowym Wkład inicjatywy Jaspers Poprzednie przypadki dotyczące odzyskania pomocy

E.1.3.2B H.1.12C H.2.3 H.2.5 E.2.2 E.2.3.1 E.2.3.2 E.2.3.3 E.2.3.4 E.2.4.1A E.2.4.1B E.2.4.2A E.2.4.2B Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy E.3.2 F.3.2.1 F.3.2.3 F.4.1 F.6 I.1.3 I.2 I.4.1 Nie dotyczy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.