Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 50

w sprawie prowadzenia przez państwa członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (3), (WE) nr 1685/2000 z dnia 28 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych (4), (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (5), (WE) nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (6), (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie systemów zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spójności i procedury dokonywania korekt finansowych (7), (WE) nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekście środków częściowo finansowanych przez Fundusz Spójności (8) oraz (WE) nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 r. ustanawiające zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności (9) zostają uchylone. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu koordynującego fundusze,

(30)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3) Dz.U. L 130 z 31.5.2000, str. 30. (4) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 39. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 448/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 66). (5) Dz.U. L 63 z 3.3.2001, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2355/2002 (Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 42). (6) Dz.U. L 64 z 6.3.2001, str. 13. (7) Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 5. (8) Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 7. (9) Dz.U. L 98 z 2.4.2004, str. 22.

(28)

(1) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12. (2) Dz.U. C 194 z 18.8.2006, str. 2.

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SPIS TREŚCI

L 45/7

ROZDZIAŁ I Artykuł 1

WPROWADZENIE ................................................................................. Przepisy ogólne ......................................................................................

11 11

ROZDZIAŁ II SEKCJA 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 SEKCJA 2 Artykuł 11 SEKCJA 3 Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26

PRZEPISY WYKONAWCZE DO ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 1083/2006 ....... INFORMACJA I KOMUNIKACJA ............................................................... Przygotowanie strategii komunikacji .......................................................... Badanie zgodności strategii komunikacji ..................................................... Realizacja i monitorowanie strategii komunikacji ......................................... Działania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów ................ Działania informacyjne skierowane do beneficjentów .................................... Obowiązki instytucji zarządzającej w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej ................................................. Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej .................................................................. Schemat działań informacyjnych i promocyjnych dla realizowanych operacji .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.