Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 50

... Sieci współpracy i wymiana doświadczeń ................................................... INFORMACJE NA TEMAT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY ........................... Indykatywny podział wykorzystania funduszy ............................................. SYSTEMY ZARZĄDZANIA I KONTROLI ................................................... Instytucje pośredniczące .......................................................................... Instytucja zarządzająca ............................................................................ Zapisy księgowe ..................................................................................... Ścieżka audytu ....................................................................................... Audyty operacji ..................................................................................... Dobór próby ......................................................................................... Dokumenty przedstawiane przez instytucję audytową ................................... Dostęp do dokumentów .......................................................................... Dokumenty przedkładane przez instytucję certyfikującą ................................ Opis systemów zarządzania i kontroli ........................................................ Informacje dotyczące instytucji zarządzającej, instytucji certyfikującej i instytucji pośredniczących ..................................................................................... Informacje na temat instytucji audytowej i podmiotów przeprowadzających audyty .................................................................................................. Opis systemów zarządzania i kontroli w ramach celu Europejska współpraca terytorialna ................................................................................................ Ocena systemów zarządzania i kontroli ...................................................... Odstępstwa dotyczące programów operacyjnych, o których mowa w art. 74 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ............................................................... NIEPRAWIDłOWOŚCI ............................................................................ Definicje ............................................................................................... Wstępna sprawozdawczość — odstępstwa ..................................................

12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19

SEKCJA 4 Artykuł 27 Artykuł 28

L 45/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Sytuacje pilne ........................................................................................ Składanie sprawozdań z działań następczych — nieodzyskanie środków .......... Przekazanie informacji drogą elektroniczną ................................................. Zwrot kosztów sądowych ........................................................................ Kontakty z państwami członkowskimi ....................................................... Wykorzystanie informacji ........................................................................ Dostarczanie informacji komitetom ........................................................... Nieprawidłowości poniżej progu sprawozdawczego ...................................... DANE OSOBOWE .................................................................................. Ochrona danych osobowych .................................................................... KOREKTA FINANSOWA W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA ZASADY DODATKOWOŚCI ................................................................................. Stopa korekty finansowej ......................................................................... ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH ................................................... Informatyczny system wymiany danych ...................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.