Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (  Dz.U. L 371 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 50

................ Parametry techniczne dotyczące statystycznego losowego doboru próby zgodnie z art. 17 (Dobór próby) ........................................................................... Wzór strategii audytu zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 ....................................................................................... Wzór rocznego sprawozdania audytowego zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (i) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 niniejszego rozporządzenia .................................................................................................. Wzór rocznej opinii zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 niniejszego rozporządzenia ...................... Wzór końcowego sprawozdania audytowego i deklaracji zamknięcia dla programów operacyjnych zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 3 niniejszego rozporządzenia .............................. Wzór końcowego sprawozdania audytowego .............................................. Deklaracja zamknięcia ............................................................................. Wzór deklaracji częściowego zamknięcia programu operacyjnego zgodnie z art. 18 ust. 5 ....................................................................................... Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność ....................... Roczne oświadczenie o wycofanych i odzyskanych kwotach oraz kwotach poddanych procedurze odzyskiwania (art. 20 ust. 2) .......................................... Opis systemów zarządzania i kontroli ........................................................ Wzór opinii wydanej zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 25 niniejszego rozporządzenia w sprawie zgodności systemów zarządzania i kontroli ................................................................... Wzór deklaracji wydatków w ramach częściowego zamknięcia ....................... Tabela finansowa narodowych strategicznych ram odniesienia (NSRO) — indykatywna roczna alokacja w podziale wg funduszu i programu operacyjnego (PO) Plan finansowy programu operacyjnego ..................................................... Prognozy w zakresie wniosków o płatność ................................................. Sprawozdania roczne i końcowe ............................................................... Weryfikacja ex ante zasady dodatkowości w ramach celu Konwergencja 2007–2013 ........................................................................................... Dane dotyczące dużych projektów do wprowadzenia w postaci kodów ............

29 31 31 36 36 37 39 40

42 45

Załącznik VII: Załącznik VIII:

47 47 50 52 53 64 65

Część A: Część B: Załącznik IX: Załącznik X: Załącznik XI: Załącznik XII: Załącznik XIII:

69 71 73 74 76 77 82 83

Załącznik XIV Załącznik XV: Załącznik XVI Załącznik XVII: Załącznik XVIII: Załącznik XIX: Załącznik XX:

L 45/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Wniosek o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego do dużego projektu na mocy art. 39–41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności — inwestycje w infrastrukturę ..............

15.2.2007

Załącznik XXI:

85

Załącznik XXII

Wniosek o potwierdzenie wniesienia wkładu finansowego do dużego projektu na mocy art. 39–41 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności — inwestycje produkcyjne .................. 100 Dane na temat uczestników w operacjach EFS w podziale na priorytety ........... 115

Załącznik XXIII:

15.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZDZIAŁ I

WPROWADZENIE

L 45/11

2. Strategia komunikacji zawiera co najmniej informacje w zakresie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 45 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.