Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. przyjmująca plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 10

Strona 10 z 15

Priorytet nadaje się działaniom, w ramach których: — opracowywane są narzędzia prowadzące do sformułowania praktycznych wskazówek dotyczących oceny ryzyka i metod zatwierdzania przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i przenoszeniu substancji pochodzenia ludzkiego, — prowadzi się szczegółową ocenę ryzyka różnych typów procedur, co ma na celu sformułowanie konkretnych wytycznych dla każdego rodzaju procesu i substancji. Powinny one uwzględniać rodzaj przetwarzania oraz sposób stosowania substancji w ciele ludzkim, — zmierza sie do promowania dobrowolnego, nieodpłatnego oddawania substancji pochodzenia ludzkiego. Działania powinny zmierzać do wymiany danych o rutynowych praktykach oferowania rekompensat dawcom substancji pochodzenia ludzkiego w szpitalach lub instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem takich substancji. Uwarunkowania zdrowia – art. 2 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. b) Celem działań w ramach tej sekcji jest: — stworzenie podstawy dla polityki i działań UE w zakresie uwarunkowań zdrowia, — wsparcie działań na rzecz prezentacji i wymiany praktycznych wzorców, — promowanie przekrojowych podejść, integrujących kilka uwarunkowań zdrowia, oraz maksymalizacja wysiłków poszczególnych krajów.

2.1.3.

W 2007 r. pierwszeństwo będzie przyznane projektom związanym z polityką i strategiami UE w dziedzinie uwarunkowań zdrowia i wspierającym je, szczególnie w odniesieniu do zdrowia psychicznego, żywienia i aktywności fizycznej, tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz zależności środowiska i zdrowia. Szczególny akcent zostanie położony na projekty koncentrujące się na dobrych praktycznych wzorcach upowszechniania umiejętności życiowych związanych ze zdrowiem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, co obejmuje zarówno czynniki ryzyka, jak i czynniki ochrony, i ma wpływ na styl życia i zachowania. Projekty powinny również charakteryzować się świadomością szerszych względów społeczno-ekonomicznych i przyczyniać się do zmniejszania nierówności w dziedzinie zdrowia.

Priorytety ustalone na 2007 r. są następujące: 2.1.3.1. W s p i e r a n i e k l u c z o w y c h s t r a t e g i i W s p ó l n o t y w s p r a w i e s u b s t a n c j i u z a l e ż n i a j ą cych (załącznik – pkt 3.1) Działania wspierające ograniczenia w zakresie palenia tytoniu Wnioski dotyczące projektów powinny dotyczyć głównie następujących zagadnień: — opracowanie innowacyjnych strategii i praktycznych wzorców w zakresie metod profilaktyki i zaprzestawania palenia, koncentrujących się na młodzieży i ludności pracującej, — bierne palenie: ocena wpływu polityki ograniczania palenia w miejscach publicznych w państwach członkowskich na stopień biernego narażenia na dym oraz konsumpcję tytoniu,

L 46/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2007

— kontrola produktów tytoniowych: działania na rzecz efektywności, egzekwowania i rozwoju środków kontroli wyrobów tytoniowych, wprowadzanych przez UE i państwa członkowskie, w szczególności w odniesieniu do składników tytoniu, kontroli emisji oraz informacji publicznej w związku z wdrożeniem Ramowej konwencji antytytoniowej na poziomie UE.

Działania w odniesieniu do alkoholu będą powiązane z ogólnym podejściem strategicznym do ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu, zgodnie z komunikatem Komisji o strategii UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu (24).

Wnioski dotyczące projektów powinny dotyczyć głównie następujących zagadnień:

— opracowanie standardowej metodyki analizy kosztów i korzyści polityk antyalkoholowych w celu oceny skutków ekonomicznych obecnie obowiązujących polityk w UE,

— opracowanie znormalizowanych badań porównawczych na temat nadużywania alkoholu, jednorazowego (sporadycznego) nadmiernego picia alkoholu, pijaństwa, okoliczności picia, uzależnienia od alkoholu i nierejestrowanej konsumpcji,

— gromadzenie najlepszych przykładów strategii stosowanych w miejscach pracy w celu ograniczenia szkodliwego i niebezpiecznego wpływu spożycia alkoholu na gospodarkę (np. ograniczenia takich zjawisk, jak nieobecności w pracy, picie w godzinach pracy, praca „dzień po” nadużyciu alkoholu oraz bezrobocie),

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 87 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (  Dz.U. L 63 z 10.3.2005)

 • Dz. U. L46 - 86 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikującego załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu (  Dz.U. L 24 z 27.1.2005)

 • Dz. U. L46 - 83 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/113/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 79 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/112/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 75 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/111/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 71 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/110/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 68 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/109/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L46 - 63 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/108/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 59 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/107/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 55 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 54 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE poprzez przedłużenie ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 420) (1)

 • Dz. U. L46 - 51 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref wyłączonych z wykazu stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 419) (1)

 • Dz. U. L46 - 45 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca ogólne zasady i kryteria wyboru i finansowania działań w ramach programu „Zdrowie publiczne” (1)

 • Dz. U. L46 - 26 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L46 - 23 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L46 - 20 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L46 - 18 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę – Boerenkaas (GTS)

 • Dz. U. L46 - 14 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Geraardsbergse mattentaart (CHOG) – Pataca de Galicia lub Patata de Galicia (CHOG) – Poniente de Granada (CHNP) – Gata-Hurdes (CHNP) – Patatas de Prades lub Patates de Prades (CHOG) – Mantequilla de Soria (CHNP) – Huile d'olive de Nîmes (CHNP) – Huile d'olive de Corse lub Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHNP) – Clémentine de Corse (CHOG) – Agneau de Sisteron (CHOG) – Connemara Hill Lamb lub Uain Sléibhe Chonamara (CHOG) – Sardegna (CHNP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHOG) – Stelvio lub Stilfser (CHNP) – Limone Femminello del Gargano (CHOG) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHNP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHOG) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHOG) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Batata de Trás-os-Montes (CHOG) – Salpicão de Barroso – Montalegre (CHOG) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso lub Borrego de leite de Barroso (CHOG) – Azeite do Alentejo Interior (CHNP) – Paio de Beja (CHOG) – Linguíça do Baixo Alentejo lub Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHOG) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHNP))

 • Dz. U. L46 - 10 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowujące określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L46 - 9 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3440/84 w odniesieniu do warunków dotyczących pewnych włoków w przypadku statków stosujących systemy pomp pokładowych

 • Dz. U. L46 - 7 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L46 - 3 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L46 - 1 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.