Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. przyjmująca plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 3

Strona 3 z 15

Budżet na środki administracyjne wynosi 1 200 000 EUR. Do tego budżetu należy dodać: — wkład państw EOG/EFTA: szacowany na 912 000 EUR (4), — wkład jednego kraju ubiegającego się o członkostwo (Turcji): szacowany na 958 000 EUR (5). W związku z powyższym budżet całkowity na 2007 r. szacuje się na 41 870 000 EUR (6). Obejmuje to zarówno środki przeznaczone na budżet operacyjny, jak i zasoby na pomoc techniczną i administracyjną: — kwotę całkowitą budżetu operacyjnego szacuje się na 40 638 000 EUR (6), — kwotę całkowitą budżetu administracyjnego szacuje się na 1 232 000 EUR (6). Proponuje się, aby do 10 % budżetu operacyjnego przeznaczyć na zaproszenia do składania wniosków, zaś do 5 % na dotacje bezpośrednie dla organizacji międzynarodowych. Orientacyjną łączną kwotę w ramach zaproszeń do składania wniosków szacuje się na 33 888 000 EUR (6). Przydział dotacji w ramach zaproszenia do składania wniosków będzie odbywał się z dążeniem do zachowania równowagi pomiędzy różnymi aspektami programu z uwzględnieniem jakości i ilości otrzymanych wniosków, chyba że dojdzie do sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego (np. pandemia grypy), która uzasadniałaby zmianę przydziału środków.

2. 2.1.

INSTRUMENTY FINANSOWE Zaproszenie do składania wniosków W planie prac na 2007 r. określono nowe obszary działań i kluczowe priorytety. Ich podstawą są działania i środki wspierające, o których mowa w „decyzji programowej”, a także obszary, które nie były objęte wnioskami złożonymi w ramach dotychczasowych zaproszeń do składania wniosków. W związku z tym priorytety w ramach zaproszenia do składania wniosków na 2007 r. przewidują przeformułowanie akcentów w ramach określonych kluczowych działań, które zostały już rozpoczęte, a także obejmą nowe działania, szczegółowo opisane poniżej. Dotacje powinny być finansowane w ramach pozycji budżetowej 17 03 01 01. Orientacyjną łączną kwotę w ramach zaproszenia do składania wniosków szacuje się na 33 888 000 EUR (6). W lutym 2007 r. (data orientacyjna) w Dzienniku Urzędowym opublikowane zostanie jedno zaproszenie do składania wniosków „Zdrowie publiczne – 2007”; postępowanie będzie prowadzone pod kierownictwem Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego (7). Projekty przedstawiane do współfinansowania powinny mieć charakter innowacyjny, a okres ich trwania nie powinien przekraczać trzech lat. Uwzględniając komplementarny i motywacyjny charakter dotacji wspólnotowych, co najmniej 40 % kosztów projektu należy sfinansować z innych źródeł. W związku z tym zwykły wkład finansowy może wynosić do 60 % kwalifikowalnych kosztów danego projektu na beneficjenta. Maksymalna kwota procentowa, jaka ma zostać przyznana, będzie określana w każdym poszczególnym przypadku.

(3) Kwota orientacyjna, podlegająca zatwierdzeniu przez władzę budżetową. (4) Patrz: str. 27 niniejszego Dziennika Urzędowego, przypis 3. (5) Kwota orientacyjna: kwota ta jest wartością maksymalną i zależy od rzeczywistej kwoty składki płaconej przez dany kraj ubiegający się o członkostwo. (6) Patrz: str. 27 niniejszego Dziennika Urzędowego, przypis 3 i 4. 7) Decyzja Komisji 2004/858/WE (Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 73). (

16.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/31

W przypadku gdy projekt ma znaczną wartość dodaną dla UE, możliwe jest maksymalne współfinansowanie na jednego beneficjenta (tzn. na głównego beneficjenta i współbeneficjenta) w wysokości 80 % kwalifikowalnych kosztów. Współfinansowanie w wysokości przekraczającej 60 % kwalifikowalnych kosztów może otrzymać nie więcej niż 10 % finansowanych projektów (pod względem liczby). Należy pamiętać, że orientacyjna kwota udziału finansowego Wspólnoty w przyjętych projektach w momencie rozpoczęcia negocjacji może zmienić się w ich wyniku w granicach od – 20 % do + 5 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 87 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (  Dz.U. L 63 z 10.3.2005)

 • Dz. U. L46 - 86 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikującego załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu (  Dz.U. L 24 z 27.1.2005)

 • Dz. U. L46 - 83 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/113/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 79 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/112/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 75 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/111/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 71 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/110/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 68 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/109/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L46 - 63 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/108/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 59 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/107/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 55 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 54 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE poprzez przedłużenie ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 420) (1)

 • Dz. U. L46 - 51 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref wyłączonych z wykazu stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 419) (1)

 • Dz. U. L46 - 45 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca ogólne zasady i kryteria wyboru i finansowania działań w ramach programu „Zdrowie publiczne” (1)

 • Dz. U. L46 - 26 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L46 - 23 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L46 - 20 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L46 - 18 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę – Boerenkaas (GTS)

 • Dz. U. L46 - 14 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Geraardsbergse mattentaart (CHOG) – Pataca de Galicia lub Patata de Galicia (CHOG) – Poniente de Granada (CHNP) – Gata-Hurdes (CHNP) – Patatas de Prades lub Patates de Prades (CHOG) – Mantequilla de Soria (CHNP) – Huile d'olive de Nîmes (CHNP) – Huile d'olive de Corse lub Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHNP) – Clémentine de Corse (CHOG) – Agneau de Sisteron (CHOG) – Connemara Hill Lamb lub Uain Sléibhe Chonamara (CHOG) – Sardegna (CHNP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHOG) – Stelvio lub Stilfser (CHNP) – Limone Femminello del Gargano (CHOG) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHNP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHOG) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHOG) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Batata de Trás-os-Montes (CHOG) – Salpicão de Barroso – Montalegre (CHOG) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso lub Borrego de leite de Barroso (CHOG) – Azeite do Alentejo Interior (CHNP) – Paio de Beja (CHOG) – Linguíça do Baixo Alentejo lub Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHOG) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHNP))

 • Dz. U. L46 - 10 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowujące określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L46 - 9 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3440/84 w odniesieniu do warunków dotyczących pewnych włoków w przypadku statków stosujących systemy pomp pokładowych

 • Dz. U. L46 - 7 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L46 - 3 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L46 - 1 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.