Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. przyjmująca plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 4

Strona 4 z 15

Ogólne zasady i kryteria selekcji i finansowania działań w ramach programu „Zdrowie publiczne” są przedstawione w oddzielnym dokumencie. Szczegóły dotyczące kwalifikowalności wydatków na podróż i utrzymanie są przedstawione w załączniku do niniejszego planu prac. Priorytety na rok 2007 Dla zachowania jasności działania przedstawione są w grupach odpowiadających aspektom, o których mowa w sekcji 1.1: informacje dotyczące zdrowia, zagrożenia dla zdrowia i uwarunkowania zdrowia. Każde działanie odnosi się do odpowiedniego artykułu lub punktu w załączniku do „decyzji programowej”. O ile ma to zastosowanie, wszelkie wnioski powinny zawierać informację o tym, w jaki sposób uwzględniana będzie perspektywa płci, a także należy w nich wykazać zdolność do osiągnięcia synergii z odpowiednimi działaniami badawczymi finansowanymi w ramach działań wsparcia naukowego dla polityk, będących częścią szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań (8) oraz programu, który będzie jego kontynuacją (9). 2.1.1. Informacje dotyczące zdrowia – art. 2 ust. 2 lit. a) i art. 3 ust. 2 lit. a) Celem działań w ramach tej sekcji jest: — stworzenie i eksploatacja trwałego systemu monitorowania zdrowia, — poprawa systemu przekazywania i wymiany informacji i danych dotyczących zdrowia, w tym zapewnianie społeczeństwu dostępu do nich, — opracowanie i wykorzystanie mechanizmów analizowania i sprawozdawczości na potrzeby informowania i prowadzenia konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami o zagadnieniach zdrowotnych na poziomie wspólnotowym, — poprawa analizy i wiedzy dotyczącej wpływu zmian polityki zdrowotnej i innych polityk i działań Wspólnoty na zdrowie, — wspieranie wymiany informacji dotyczących oceny technologii zdrowotnych, w tym nowych technologii informacyjnych, oraz doświadczeń w zakresie dobrych praktyk. Wnioski dotyczące projektów powinny dotyczyć głównie następujących zagadnień: 2.1.1.1. R o z w ó j i k o o r d y n a c j a s y s t e m u i n f o r m a c j i i w i e d z y n a t e m a t z d r o w i a ( z a ł ą c z n i k – pkt 1.1) — Opracowanie i wdrożenie wskaźników oraz gromadzenie danych na temat społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zdrowia, nierówności w dziedzinie zdrowia, kwestii zdrowotnych specyficznych dla płci oraz zdrowia określonych grup ludności (z uwzględnieniem wykonalności i kosztów). Podział wskaźnika lat życia w zdrowiu na kategorie społeczno-ekonomiczne z zastosowaniem standardowej metodyki UE (10). Dla uniknięcia dublowania wysiłków, działanie to powinno być przeprowadzone w ścisłej koordynacji z działaniami Eurostatu, szczególnie jego grupy zadaniowej ds. średniego trwania życia w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej,

(8) Decyzja Rady 2002/834/WE (Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1). FP6 projekty związane ze zdrowiem publicznym w ramach naukowego wsparcia polityk – strona internetowa CORDIS: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm (9) Należy pamiętać, że zaproszenia do składania wniosków, które będą opublikowane na początku 2007 r. w ramach planowanego wkrótce siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, będą obejmować zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla zdrowia publicznego w sekcji „Optymalizacja świadczenia opieki zdrowotnej obywatelom Europy”. 10) Szczegóły dostępne na http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_calcul_en.htm (

L 46/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2007

— opracowanie wskaźników i gromadzenie danych dotyczących polityki państw członkowskich w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki i promocji zdrowia, a także opracowanie wskaźników na potrzeby polityki i prawodawstwa UE o znaczeniu dla zdrowia (z uwzględnieniem wykonalności i kosztów),

— promocja systemów i sprawozdawczości w zakresie wskaźników dotyczących zdrowia w państwach członkowskich z wykorzystaniem listy wskaźników zdrowia Wspólnoty Europejskiej oraz wskaźnika lat życia w zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania ich do użycia w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE po 1 maja 2004 r., oraz w krajach kandydujących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 27 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 87 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (  Dz.U. L 63 z 10.3.2005)

 • Dz. U. L46 - 86 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikującego załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu (  Dz.U. L 24 z 27.1.2005)

 • Dz. U. L46 - 83 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/113/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 79 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/112/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 75 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/111/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 71 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/110/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 68 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/109/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L46 - 63 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/108/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 59 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/107/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 55 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 54 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE poprzez przedłużenie ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 420) (1)

 • Dz. U. L46 - 51 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref wyłączonych z wykazu stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 419) (1)

 • Dz. U. L46 - 45 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca ogólne zasady i kryteria wyboru i finansowania działań w ramach programu „Zdrowie publiczne” (1)

 • Dz. U. L46 - 26 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L46 - 23 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L46 - 20 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L46 - 18 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę – Boerenkaas (GTS)

 • Dz. U. L46 - 14 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Geraardsbergse mattentaart (CHOG) – Pataca de Galicia lub Patata de Galicia (CHOG) – Poniente de Granada (CHNP) – Gata-Hurdes (CHNP) – Patatas de Prades lub Patates de Prades (CHOG) – Mantequilla de Soria (CHNP) – Huile d'olive de Nîmes (CHNP) – Huile d'olive de Corse lub Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHNP) – Clémentine de Corse (CHOG) – Agneau de Sisteron (CHOG) – Connemara Hill Lamb lub Uain Sléibhe Chonamara (CHOG) – Sardegna (CHNP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHOG) – Stelvio lub Stilfser (CHNP) – Limone Femminello del Gargano (CHOG) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHNP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHOG) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHOG) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Batata de Trás-os-Montes (CHOG) – Salpicão de Barroso – Montalegre (CHOG) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso lub Borrego de leite de Barroso (CHOG) – Azeite do Alentejo Interior (CHNP) – Paio de Beja (CHOG) – Linguíça do Baixo Alentejo lub Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHOG) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHNP))

 • Dz. U. L46 - 10 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowujące określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L46 - 9 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3440/84 w odniesieniu do warunków dotyczących pewnych włoków w przypadku statków stosujących systemy pomp pokładowych

 • Dz. U. L46 - 7 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L46 - 3 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L46 - 1 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.