Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 63 - Strona 4

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/108/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 63 - Strona 4

Strona 4 z 4

4. Wsparcie logistyczne w regionie jest zapewniane odpowiednio przez Prezydencję, Komisję lub państwa członkowskie.

L 46/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2007

a) sporządzenie planu bezpieczeństwa danej misji opartego na wytycznych Sekretariatu Generalnego Rady, obejmującego fizyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa danej misji, zarządzanie bezpiecznym przemieszczaniem się personelu do obszaru misji i w jego obrębie, zarządzanie zdarzeniami związanymi z naruszeniem bezpieczeństwa, jak również plan awaryjny i plan ewakuacji misji; b) zapewnienie objęcia całego personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii Europejskiej ubezpieczeniem od wysokiego ryzyka stosownym do warunków panujących na obszarze misji; c) dbanie o to, by wszyscy członkowie jego zespołu rozmieszczeni poza terytorium Unii Europejskiej, w tym personel zakontraktowany na miejscu, odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie po przyjeździe odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa, w oparciu o wskaźniki ryzyka przyznane obszarowi prowadzenia misji przez Sekretariat Generalny Rady; d) zapewnienie wdrożenia wszelkich uzgodnionych zaleceń wydanych po dokonaniu ocen bezpieczeństwa oraz regularnego dostarczania SG/WP, Radzie oraz Komisji pisemnych sprawozdań o wdrażaniu tych zaleceń oraz o innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawozdań śródokresowych oraz sprawozdań z wykonania mandatu; e) zapewnianie, w razie konieczności i w ramach obowiązków wynikających z jego pozycji w strukturze dowodzenia, stosowania spójnego podejścia w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa personelu we wszystkich strukturach UE uczestniczących w operacji lub operacjach zarządzania kryzysowego na obszarze geograficznym, za który jest on odpowiedzialny. Artykuł 8 Komórka koordynacyjna 1. W koordynowaniu pomocy udzielanej AMIS przez Unię, SPUE jest wspomagany przez komórkę koordynacyjną ad hoc (biuro SPUE), utworzoną w Addis Abebie, działającą pod jego zwierzchnictwem, o której mowa w art. 5 ust. 2 wspólnego działania 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (1). 2. W skład biura SPUE w Addis Abebie wchodzą: doradca polityczny, wyższy rangą doradca wojskowy oraz doradca policyjny. 3. Doradca policyjny i doradca wojskowy w biurze SPUE działają jako doradcy SPUE do spraw – odpowiednio – policyjnych i wojskowych związanych z udzielaną przez Unię pomocą, o której mowa w ust. 1. W tym zakresie podlegają oni SPUE.

(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46.

4. Doradca policyjny i doradca wojskowy nie otrzymują od SPUE instrukcji dotyczących zarządzania wydatkami związanymi – odpowiednio – z policyjnymi i wojskowymi aspektami udzielanej przez Unię pomocy, o której mowa w ust. 1. SPUE nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

5. Biuro SPUE mieści się w Chartumie i składa się z doradcy politycznego oraz pracowników niezbędnych do zapewnienia wsparcia administracyjnego i logistycznego. Zgodnie z mandatem opisanym w art. 3, jeśli biuro w Chartumie nie może zapewnić niezbędnego wsparcia personelowi biura SPUE rozmieszczonemu w innych regionach Sudanu, utworzone zostaną także biura zależne w Darfurze i Sudanie Południowym. W razie potrzeby biuro w Chartumie korzysta z pomocy ekspertów biura SPUE w Addis Abebie w kwestiach wojskowych i policyjnych.

Artykuł 9 Sprawozdawczość Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE osobiście składa sprawozdania SG/WP i KPB i że może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne są przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. Na zalecenie SG/WP i KPB, SPUE może składać sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych.

Artykuł 10 Koordynacja Dla zapewnienia spójności działań zewnętrznych Unii Europejskiej, działania SPUE są koordynowane z działaniami SG/WP, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacji misjom państw członkowskich i delegacjom Komisji. W terenie SPUE utrzymuje ścisłe kontakty z Prezydencją, Komisją i szefami misji, które to strony dokładają wszelkich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

Artykuł 11 Przegląd Wdrożenie niniejszego wspólnego działania i zapewnienie jego spójności z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie jest przedmiotem regularnych przeglądów. Do połowy kwietnia 2007 r. SPUE przedstawi SG/WP, Radzie i Komisji kompleksowe sprawozdanie z realizacji mandatu.

Artykuł 12 Wejście w życie Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia.

16.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/67

Artykuł 13 Publikacja Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2007 r. W imieniu Rady

W. SCHÄUBLE

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 63 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 87 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (  Dz.U. L 63 z 10.3.2005)

 • Dz. U. L46 - 86 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikującego załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu (  Dz.U. L 24 z 27.1.2005)

 • Dz. U. L46 - 83 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/113/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 79 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/112/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 75 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/111/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 71 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/110/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 68 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/109/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L46 - 59 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/107/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 55 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 54 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE poprzez przedłużenie ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 420) (1)

 • Dz. U. L46 - 51 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref wyłączonych z wykazu stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 419) (1)

 • Dz. U. L46 - 45 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca ogólne zasady i kryteria wyboru i finansowania działań w ramach programu „Zdrowie publiczne” (1)

 • Dz. U. L46 - 27 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. przyjmująca plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L46 - 26 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L46 - 23 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L46 - 20 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L46 - 18 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę – Boerenkaas (GTS)

 • Dz. U. L46 - 14 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Geraardsbergse mattentaart (CHOG) – Pataca de Galicia lub Patata de Galicia (CHOG) – Poniente de Granada (CHNP) – Gata-Hurdes (CHNP) – Patatas de Prades lub Patates de Prades (CHOG) – Mantequilla de Soria (CHNP) – Huile d'olive de Nîmes (CHNP) – Huile d'olive de Corse lub Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHNP) – Clémentine de Corse (CHOG) – Agneau de Sisteron (CHOG) – Connemara Hill Lamb lub Uain Sléibhe Chonamara (CHOG) – Sardegna (CHNP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHOG) – Stelvio lub Stilfser (CHNP) – Limone Femminello del Gargano (CHOG) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHNP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHOG) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHOG) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Batata de Trás-os-Montes (CHOG) – Salpicão de Barroso – Montalegre (CHOG) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso lub Borrego de leite de Barroso (CHOG) – Azeite do Alentejo Interior (CHNP) – Paio de Beja (CHOG) – Linguíça do Baixo Alentejo lub Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHOG) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHNP))

 • Dz. U. L46 - 10 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowujące określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L46 - 9 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3440/84 w odniesieniu do warunków dotyczących pewnych włoków w przypadku statków stosujących systemy pomp pokładowych

 • Dz. U. L46 - 7 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L46 - 3 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L46 - 1 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.