Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 87

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (  Dz.U. L 63 z 10.3.2005)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 87

16.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/87

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 394/2005 z dnia 8 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63 z dnia 10 marca 2005 r.) 1. Na str. 18 w art. 1 ust. 1 lit. c) akapit drugi: zamiast: „Do celów art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i w przypadku obszarów będących przedmiotem wniosku pomocowego dla upraw energetycznych złożonego na podstawie art. 88 wymienionego rozporządzenia, zagajniki o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41) Miscanthus sinensis (kod CN ex 0602 90 51) Phalaris arundicea (mozga trzcinowata) (kod CN ex 1214 90 90) traktowane są jako uprawy wieloroczne. Jednakże do celów art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 za podlegające dopłatom hektary uważa się:”, „Do celów art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i w przypadku obszarów będących przedmiotem wniosku pomocowego dla upraw energetycznych złożonego na podstawie art. 88 wymienionego rozporządzenia, zagajniki o krótkiej rotacji (kod CN ex 0602 90 41) Miscanthus sinensis (kod CN ex 0602 90 51) Phalaris arundicea (mozga trzcinowata) (kod CN ex 1214 90 90) traktowane są jako uprawy wieloletnie. Jednakże do celów art. 44 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 za kwalifikujące się dopłatom hektary uważa się:”.

powinno być:

2. Na str. 18 w art. 1 ust. 1 lit. d): zamiast: powinno być: „d) »uprawy wieloroczne« oznaczają uprawy następujących produktów:”, „d) »uprawy wieloletnie« oznaczają uprawy następujących produktów:”.

3. Na str. 18 w art. 1 ust. 2: zamiast: „4. Ustępy 2 i 3 mają zastosowanie tylko wówczas, jeśli rolnik po zadeklarowaniu lub przeniesieniu istniejących praw do płatności lub częściowych praw do płatności o tym samym charakterze, nadal musi zadeklarować lub przenieść prawo do płatności lub częściowe prawo do płatności wraz z częścią hektara.”, „4. Ustępy 2 i 3 mają zastosowanie tylko wówczas, jeśli rolnik po zadeklarowaniu lub przeniesieniu istniejących uprawnień do płatności lub częściowych uprawnień do płatności o tym samym charakterze nadal musi zadeklarować lub przenieść uprawnienie do płatności lub częściowe uprawnienie do płatności wraz z częścią hektara.”.

powinno być:

4. Na str. 18 w art. 1 ust. 3: zamiast: „6. Do celów ust. 1, 2, 3 i 4, hektary przeniesione w drodze sprzedaży lub dzierżawy i niezastąpione jednakową liczbą hektarów, zostają włączone do liczby hektarów zadeklarowanych przez rolnika.”, „6. Do celów ust. 1, 2, 3 i 4 hektary przeniesione w drodze sprzedaży lub dzierżawy i niezastąpione odpowiednią liczbą hektarów zostają włączone do liczby hektarów zadeklarowanych przez rolnika.”.

powinno być:

5. Na str. 19 w art. 1 ust. 5: zamiast: „4. Długoterminowe, zawarte na sześć lub więcej lat umowy dzierżawy, które zaczęły obowiązywać najpóźniej z dniem 15 maja 2004 r., traktowane są przy stosowaniu ust. 1 jako zakup ziemi lub inwestycja w moce wytwórcze.”, „4. Długoterminowe, zawarte na sześć lub więcej lat, umowy dzierżawy, które zaczęły obowiązywać najpóźniej z dniem 15 maja 2004 r., traktowane są przy stosowaniu ust. 1 jako zakup ziemi lub inwestycja w zdolność produkcyjną.”.

powinno być:

L 46/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2007

6. Na str. 19 w art. 1 ust. 7: zamiast: „4. Dla stosowania akapitu drugiego art. 46 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, kwota wykorzystanych przez rolnika praw do płatności jest obliczana na podstawie liczby praw do płatności przyznanych mu w pierwszym roku obwiązywania systemu płatności jednolitych, z wyłączeniem praw do płatności sprzedanych łącznie z ziemią, i musi zostać wykorzystana w ciągu jednego roku kalendarzowego.”, „4. Dla stosowania art. 46 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, wielkość procentowa wykorzystanych przez rolnika uprawnień do płatności jest obliczana na podstawie liczby uprawnień do płatności przyznanych mu w pierwszym roku obwiązywania systemu płatności jednolitych, z wyłączeniem uprawnień do płatności sprzedanych łącznie z ziemią, i musi zostać wykorzystana w ciągu jednego roku kalendarzowego.”.

powinno być:

7. Na str. 19 w art. 8: zamiast: „Jeśli suma kwot, które mają być wypłacone w ramach każdego systemu zgodnie z art. 66 do art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przekracza pułap ustalony zgodnie z art. 64 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, należna kwota będzie poporcjonalnie zmniejszona w danym roku.”, „Jeśli suma kwot, które mają być wypłacone w ramach każdego systemu zgodnie z art. 66–71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przekracza pułap ustalony zgodnie z art. 64 ust. 2 tego rozporządzenia, należna kwota będzie proporcjonalnie zmniejszona w danym roku.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 46 POZ 87 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 86 z 200716.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikującego załącznik VIII rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiającego pułapy budżetowe dla częściowego lub całkowitego wdrożenia systemu jednolitej płatności i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitych płatności obszarowych przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu (  Dz.U. L 24 z 27.1.2005)

 • Dz. U. L46 - 83 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/113/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej

 • Dz. U. L46 - 79 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/112/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L46 - 75 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/111/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L46 - 71 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/110/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. bliskowschodniego procesu pokojowego

 • Dz. U. L46 - 68 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/109/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L46 - 63 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/108/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L46 - 59 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/107/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

 • Dz. U. L46 - 55 z 200716.2.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2007 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L46 - 54 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE poprzez przedłużenie ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 420) (1)

 • Dz. U. L46 - 51 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/300/WE w odniesieniu do stref wyłączonych z wykazu stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 419) (1)

 • Dz. U. L46 - 45 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca ogólne zasady i kryteria wyboru i finansowania działań w ramach programu „Zdrowie publiczne” (1)

 • Dz. U. L46 - 27 z 200716.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. przyjmująca plan prac na 2007 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L46 - 26 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L46 - 23 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 151/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2007 r.

 • Dz. U. L46 - 20 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 150/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L46 - 18 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę – Boerenkaas (GTS)

 • Dz. U. L46 - 14 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 148/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Geraardsbergse mattentaart (CHOG) – Pataca de Galicia lub Patata de Galicia (CHOG) – Poniente de Granada (CHNP) – Gata-Hurdes (CHNP) – Patatas de Prades lub Patates de Prades (CHOG) – Mantequilla de Soria (CHNP) – Huile d'olive de Nîmes (CHNP) – Huile d'olive de Corse lub Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (CHNP) – Clémentine de Corse (CHOG) – Agneau de Sisteron (CHOG) – Connemara Hill Lamb lub Uain Sléibhe Chonamara (CHOG) – Sardegna (CHNP) – Carota dell'Altopiano del Fucino (CHOG) – Stelvio lub Stilfser (CHNP) – Limone Femminello del Gargano (CHOG) – Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (CHNP) – Chouriça de Carne de Barroso – Montalegre (CHOG) – Chouriço de Abóbora de Barroso – Montalegre (CHOG) – Sangueira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Batata de Trás-os-Montes (CHOG) – Salpicão de Barroso – Montalegre (CHOG) – Alheira de Barroso – Montalegre (CHOG) – Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso lub Borrego de leite de Barroso (CHOG) – Azeite do Alentejo Interior (CHNP) – Paio de Beja (CHOG) – Linguíça do Baixo Alentejo lub Chouriço de carne do Baixo Alentejo (CHOG) – Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (CHNP))

 • Dz. U. L46 - 10 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowujące określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L46 - 9 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 146/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3440/84 w odniesieniu do warunków dotyczących pewnych włoków w przypadku statków stosujących systemy pomp pokładowych

 • Dz. U. L46 - 7 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 145/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L46 - 3 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 144/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L46 - 1 z 200716.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 143/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.