Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 48 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1463/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowującego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii (  Dz.U. L 277 z 9.10.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 48 POZ 3

16.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/3

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1463/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. dostosowującego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 277 z dnia 9 października 2006 r.)

1.

Na str. 1 dodaje się motyw w brzmieniu:

„(4a) W celu przyznania Bułgarii i Rumunii tych samych korzyści co państwom członkowskim, które

przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., w odniesieniu do maksymalnej intensywności pomocy na rzecz inwestycji podejmowanych w celu spełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/676/ EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (2), Bułgaria i Rumunia powinny zostać dodane do wykazu państw objętych maksymalną stawką w wysokości 75 %. (2) Dz.U. L 375 z 31.12.1991, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).”.

2.

Na str. 1 w art. 1 dodaje się punkt w brzmieniu: „3) w czwartej kolumnie załącznika, w rzędach dotyczących art. 26 ust. 2, akapit szósty otrzymuje brzmienie: »Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w państwie członkowskim, które przystąpiło do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., oraz Bułgarii i Rumunii, w związku z wprowadzeniem w życie dyrektywy Rady 91/676/EWG (1) w terminie co najwyżej czterech lat od daty przystąpienia zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 1 tej dyrektywy.«.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 48 POZ 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.