Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

Data ogłoszenia:2007-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 3

odpowiednio

zmienić

decyzję 5) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem w ramach świadczenia pomocy państwom partnerskim w Europie Wschodniej i Azji Środkowej (2000–2006), przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 (5)*;

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. agencji wykonawczych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji 2005/56/WE wprowadza się następujące zmiany:

6) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem w ramach pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (2000–2006), zatwierdzone w ramach określonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 2666/2000 (6)*;

1) artykuł 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja powołana jest na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”;

7) projekty, które mogą być objęte dofinansowaniem na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego (2001–2005), zatwierdzonej decyzją Rady 2001/196/WE (7)*;

2) artykuł 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

8) projekty, które mogą być objęte dofinansowaniem na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i kształcenia (2001–2005), zatwierdzonej decyzją Rady nr 2001/197/WE (8)*;

„1. Agencja jest odpowiedzialna za zarządzanie niektórymi elementami następujących programów wspólnotowych: 9) program wspierający rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja (2001–2006), zatwierdzony decyzją Rady 2000/821/WE (9)*;

1) drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji »Sokrates« (2000–2006), zatwierdzony decyzją nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)*;

2) drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie kształcenia zawodowego »Leonardo da Vinci« (2000–2006), zatwierdzony decyzją 1999/382/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2)*;

10) program kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych Media – Kształcenie (2001–2006), zatwierdzony decyzją nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (10)*;

17.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/23

11) wieloletni program (2004–2006) w celu skutecznej integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w systemy kształcenia ogólnego i szkolenia zawodowego w Europie (program »eLearning«), zatwierdzony decyzją nr 2318/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (11)*;

Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego (2006–2013), zatwierdzonej decyzją Rady 2006/910/WE (18)*;

12) wspólnotowy program działań na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (udział społeczeństwa obywatelskiego) (2004–2006), zatwierdzony decyzją Rady 2004/100/WE (12)*;

19) projekty, które mogą być objęte finansowaniem na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego kształcenia oraz młodzieży (2006–2013) zatwierdzonej decyzją Rady 2006/964/WE (19)*;

13) wspólnotowy program działań wspierających podmioty działające na poziomie europejskim na rzecz młodzieży (2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 790/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (13)*;

20) program działań w dziedzinie oświaty oraz kształcenia przez całe życie »Life Long Learning« (2007–2013) zatwierdzony decyzją nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (20)*;

21) program »Kultura« (2007–2013), zatwierdzony decyzją nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (21)*; 14) wspólnotowy program działań w celu promowania jednostek działających na poziomie europejskim oraz wspierania określonych działań w obszarze edukacji i szkolenia (2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 791/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (14)*;

22) program »Europa dla obywateli« (2007–2013) mający na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, zatwierdzony decyzją nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (22)*;

15) wspólnotowy program działań wspierający organy działające na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury (2004–2006), zatwierdzony decyzją nr 792/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (15)*;

23) program »Młodzież w działaniu« (2007–2013), zatwierdzony decyzją nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (23)*;

16) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem w ramach 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (2000–2007) (16)*;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 36 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończącego postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

 • Dz. U. L49 - 35 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (  Dz.U. L 207 z 18.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 280)

 • Dz. U. L49 - 34 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określającego ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94 (  Dz.U. L 43 z 15.2.2007)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249) (1)

 • Dz. U. L49 - 25 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 403) (1)

 • Dz. U. L49 - 9 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L49 - 8 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 57. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L49 - 7 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 25. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 5 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 25. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 3 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 25. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 1 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.