Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

Data ogłoszenia:2007-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21 - Strona 3

Strona 3 z 3

24) program wsparcia dla europejskiej branży audiowizualnej »Media 2007« (2007–2013), zatwierdzony decyzją nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (24)*;

17) program poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z państwami trzecimi Erasmus Mundus (2004–2008), zatwierdzony decyzją nr 2317/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (17)*;

25) projekty dotyczące szkolnictwa wyższego oraz młodzieży, które mogą być objęte finansowaniem na mocy instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) (2007–2013) ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1085/2006 (25)*;

18) projekty, które mogą być objęte finansowaniem na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami

26) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem w ramach pomocy dla rozwijających się krajów Azji oraz współpracy gospodarczej z tymi krajami, zatwierdzone w ramach rozporządzenia Rady (EWG) nr 443/92 (26)*;

L 49/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2007

27) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem ze środków europejskiego instrumentu polityki sąsiedztwa i partnerstwa utworzonego rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (27)*;

28) projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego, które mogą być objęte finansowaniem ze środków europejskiego instrumentu współpracy na rzecz rozwoju utworzonego rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (28)*. ___________ (1)* Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1). (2)* Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 885/2004. (3)* Dz.U. L 117 z 18.5.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004. (4)* Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004. (5)* Dz.U. L 12 z 18.1.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, str. 23). (6)* Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005. (7)* Dz.U. L 71 z 13.3.2001, str. 7. (8)* Dz.U. L 71 z 13.3.2001, str. 15. (9)* Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 82. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004. (10)* Dz.U. L 26 z 27.1.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004. (11)* Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 9. (12)* Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 6. (13)* Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 24. (14)* Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 31. (15)* Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 40. (16)* Fundusz utworzony w drodze Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich zasiadającymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową w ramach Protokołu finansowego do Umowy o partnerstwie między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, podpisanej w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r., oraz przydziału pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, co do których ma zastosowanie część czwarta Traktatu WE (Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355). (17)* Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 1.

(18)* (19)* (20)* (21)* (22)* (23)* (24)* (25)* (26)*

Dz.U. L 346 z 9.12.2006, str. 33. Dz.U. L 397 z 30.12.2006, str. 14 Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 45. Dz.U. L 372 z 27.12.2006, str. 1. Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 32. Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 30 Dz.U. L 327 z 24.11.2006, str. 12. Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 82. Dz.U. L 52 z 27.2.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005. (27)* Dz.U. L 310 z 9.11.2006, str. 1. (28)* Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str. 41.”; 3) w art. 4 ust. 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) wdrożenie, na szczeblu Wspólnoty, sieci informacyjnej o edukacji w Europie »Eurydice« służącej do gromadzenia, analizy i rozpowszechniania danych oraz opracowywania analiz oraz publikacji.”;

4) artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 Dotacje Bez uszczerbku dla innych dochodów, Agencja otrzymuje na swoją działalność dotację ujętą w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich, jak również środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Dotacja ta, jak również wspomniane środki, jest odliczana od dofinansowania przeznaczonego na programy, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz, w odpowiednim przypadku, od dofinansowania dla innych programów, których wdrożenie powierzono Agencji w zastosowaniu art. 4 ust. 3.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Ján FIGEĽ

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 36 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończącego postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

 • Dz. U. L49 - 35 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (  Dz.U. L 207 z 18.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 280)

 • Dz. U. L49 - 34 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określającego ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94 (  Dz.U. L 43 z 15.2.2007)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249) (1)

 • Dz. U. L49 - 25 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 403) (1)

 • Dz. U. L49 - 9 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L49 - 8 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 57. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L49 - 7 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 25. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 5 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 25. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 3 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 25. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 1 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.