Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

Data ogłoszenia:2007-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21

Strona 1 z 3
17.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/21

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/114/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3 ust 1,

(4)

Agencji byłoby najlepszym rozwiązaniem kwestii zarządzania pewnymi scentralizowanymi elementami programów wspólnotowych w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego. Z tejże oceny wypływa zalecenie, by rozszerzyć zadania Agencji o zarządzanie scentralizowanymi elementami programów wspólnotowych w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy art. 4 decyzji Komisji 2005/56/WE (2) Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (dalej zwana „Agencją”) jest odpowiedzialna za zarządzanie niektórymi aspektami programów wspólnotowych w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego.

(2)

Większość spośród powierzonych Agencji programów dobiegła końca z dniem 31 grudnia 2006 r. Zostaną one zastąpione nowymi programami obejmującymi okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

(5)

W świetle ustaleń tej oceny Agencji należy powierzyć nie tylko zarządzanie nowymi programami, lecz również zarządzanie programami, które mogą zostać objęte dofinansowaniem z innych funduszy lub na innej podstawie, pozostając projektami leżącymi w obecnym zakresie kompetencji Agencji. Dotyczy to projektów, które mogą być objęte dofinansowaniem z zasobów pomocy Wspólnoty dla państw Bałkanów Zachodnich, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, za pomocą pewnych instrumentów europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa, poprzez instrument współpracy na rzecz rozwoju oraz na podstawie pewnych umów zawartych przez Wspólnotę z krajami trzecimi w sferach edukacji, kształcenia zawodowego oraz młodzieży.

(3)

Przeprowadzona w listopadzie 2006 r. staraniem Komisji zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji 2005/56/WE ocena zewnętrzna wykazała, że odwołanie się do kompetencji

(1) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35.

Ponadto Komisja pragnie powierzyć Agencji utworzenie, na szczeblu Wspólnoty, sieci informacyjnej o edukacji w Europie „Eurydice”, przewidzianej w działaniu 6.1 drugiego etapu wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji „Sokrates” oraz w programie przekrojowym w ramach programu działań w dziedzinie edukacji i kształcenia przez całe życie „Life Long Learning”.

L 49/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2007

(6)

Należy również, w celu zapewnienia stabilnej i sprawnej administracji dla nowych programów powierzanych Agencji, zmienić jej okres istnienia w celu dostosowania go do okresu wspomnianych nowych programów. Czas istnienia Agencji winien ponadto obejmować dwuletni okres stopniowego wygasania pomocy (phasing out) w stosunku do okresu wdrażania tych nowych programów (2014–2015) w celu umożliwienia Agencji zamknięcia programów wybranych w ostatnim roku tego okresu wdrażania.

3) wspólnotowy program działań »Młodzież« (2000–2006), zatwierdzona decyzją nr 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)*;

4) program »Kultura 2000« (2000–2006), zatwierdzony decyzją nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4)*;

(7)

Należy zatem 2005/56/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 36 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończącego postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

 • Dz. U. L49 - 35 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (  Dz.U. L 207 z 18.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 280)

 • Dz. U. L49 - 34 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określającego ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94 (  Dz.U. L 43 z 15.2.2007)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249) (1)

 • Dz. U. L49 - 25 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 403) (1)

 • Dz. U. L49 - 9 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L49 - 8 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 57. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L49 - 7 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 25. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 5 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 25. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 3 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 25. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 1 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.