Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 403) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 25

Strona 1 z 3
17.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 403)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/115/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wystarczające gwarancje dotyczące monitorowania pozostałości w tych krajach trzecich w odniesieniu do rozpatrywanych zwierząt i produktów. Zwierzęta i produkty te powinny zostać zatem ujęte w wykazie w tej decyzji przeznaczonym dla tych krajów trzecich.

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1 akapit czwarty i art. 29 ust. 2,

(4)

Niektóre kraje trzecie dobrowolnie wniosły o niewłączanie ich do wykazu w decyzji 2004/432/WE w przypadku niektórych kategorii zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Pozycje dotyczące przedmiotowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego powinny zostać zatem usunięte z wykazu dla tych krajów trzecich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Dyrektywa 96/23/WE ustanawia środki dla monitorowania substancji i grup pozostałości wymienionych w załączniku I to tej dyrektywy. Zgodnie z dyrektywą 96/23/WE włączenie i utrzymanie w wykazach krajów trzecich, określonych w prawodawstwie wspólnotowym, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i produktów zwierzęcych objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez zainteresowane kraje trzecie planu określającego oferowane przez nie gwarancje w odniesieniu do monitorowania grup pozostałości i substancji określonych w tej dyrektywie.

Niektóre kraje trzecie, które zgodnie z decyzją 2004/432/WE zostały wymienione w wykazie, w przypadku niektórych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego nie przedłożyły Komisji wymaganych gwarancji obejmujących niektóre z tych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. W przypadku braku takich gwarancji pozycje dotyczące przedmiotowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego powinny zostać usunięte z wykazu dla tych krajów trzecich. Takie kraje trzecie zostają o tym odpowiednio powiadomione.

(6)

(2)

Decyzja Komisji 2004/432/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (2) wymienia te kraje trzecie, które przedłożyły plany ustanawiające gwarancje przez nie udzielane zgodnie z wymogami tej dyrektywy.

(3)

Niektóre kraje trzecie przedstawiły Komisji plan monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego niewymienionych w decyzji 2004/432/WE. Ocena tych planów oraz dodatkowe informacje wymagane przez Komisję zapewniają

(7)

Ponadto niektóre kraje trzecie zostały wymienione w wykazie w załączniku do decyzji 2004/432/WE w przypadku bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej i koni z ograniczeniem „dotyczy tylko jelit”. To ograniczenie zostało wprowadzone do tego załącznika jako informacja o tym, z których krajów trzecich przywóz jelit powinien zostać dopuszczony. Jednak takie kraje trzecie nie muszą przedkładać do zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości wyłącznie w odniesieniu do jelit, gdyż w przypadku tych produktów taki plan nie jest wymagany. Ponadto w interesie przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy usunąć z wykazu w załączniku do decyzji 2004/432/WE pozycje z ograniczeniem „dotyczy tylko jelit” bez uszczerbku dla przywozu takich produktów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 36 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończącego postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

 • Dz. U. L49 - 35 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (  Dz.U. L 207 z 18.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 280)

 • Dz. U. L49 - 34 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określającego ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94 (  Dz.U. L 43 z 15.2.2007)

 • Dz. U. L49 - 30 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249) (1)

 • Dz. U. L49 - 21 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L49 - 9 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L49 - 8 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 57. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L49 - 7 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 25. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 5 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 25. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 3 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 25. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 1 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.