Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 30

Strona 1 z 2
L 49/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 249)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/116/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Konieczne jest określenie warunków związanych ze sprawowaniem kontroli nad charakterem świadczonych usług celem zagwarantowania, aby numery zharmonizowane były wykorzystywane do świadczenia określonego rodzaju usług, których dotyczy niniejsza decyzja.

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(5)

Konieczne może być powiązanie prawa do posługiwania się danym numerem zharmonizowanym ze spełnieniem określonych warunków, na przykład z dostępnością danej usługi przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Wskazane jest, aby obywatele państw członkowskich, w tym osoby podróżujące i osoby niepełnosprawne, mogli uzyskać dostęp do określonych usług o walorze społecznym, korzystając z ujednoliconych, rozpoznawalnych numerów we wszystkich państwach członkowskich. Obecnie w państwach członkowskich funkcjonują różne plany numeracji, nie istnieje natomiast wspólny plan numeracji, w którym dla usług tego rodzaju zastrzeżono by te same numery telefoniczne w całej Wspólnocie. W związku z tym Wspólnota powinna podjąć odpowiednie działania.

Zgodnie z dyrektywą ramową zarządzanie krajowymi planami numeracji oraz kontrolowanie przydziału krajowych zasobów numeracyjnych konkretnym podmiotom należy do krajowych organów regulacyjnych. Zgodnie z art. 6 i art. 10 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej („dyrektywa o zezwoleniach”) (2) prawa do posługiwania się numerami mogą być powiązane z określonymi warunkami, a naruszenie tych warunków może być przyczyną nałożenia kar.

(2)

Harmonizacja zasobów numeracyjnych jest niezbędna, aby usługi tego rodzaju były dostępne dla użytkowników pod tym samym numerem w różnych państwach członkowskich. Zasada „ten sam numer – ta sama usługa” gwarantować będzie powiązanie danej usługi zawsze z tym samym, określonym numerem w każdym państwie członkowskim Wspólnoty. W ten sposób usługi takie uzyskają tożsamość ogólnoeuropejską, dzięki czemu mieszkańcy Europy będą wiedzieć, że we wszystkich państwach członkowskich dzwoniąc pod ten sam numer, uzyskają dostęp do takiej samej usługi. Stanowić to będzie bodziec do rozwoju usług ogólnoeuropejskich.

(7)

Wykaz numerów należących do zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” powinien być regularnie aktualizowany zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 22 ust. 3 dyrektywy ramowej. Państwa członkowskie powinny powiadomić o istnieniu takich numerów w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych, na przykład na swoich stronach internetowych.

(8)

(3)

Dla odzwierciedlenia społecznej funkcji usług, o których mowa, numery zharmonizowane powinny być numerami bezpłatnymi, przy czym nie oznacza to, że operator miałby obowiązek zestawiania połączeń z numerami 116 na własny koszt. Bezpłatność tych numerów stanowi zatem istotny element dokonywanej harmonizacji.

Komisja rozważy możliwość zmiany lub dalszego dostosowania niniejszej decyzji w świetle zdobytych doświadczeń, na podstawie sprawozdań przedstawianych Komisji przez państwa członkowskie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii, czy dana usługa, dla której zastrzeżono numer, rozwinęła się na poziomie ogólnoeuropejskim.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 49 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 36 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończącego postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

 • Dz. U. L49 - 35 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (  Dz.U. L 207 z 18.8.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 17, tom 01, str. 280)

 • Dz. U. L49 - 34 z 200717.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 138/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. określającego ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w styczniu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94 (  Dz.U. L 43 z 15.2.2007)

 • Dz. U. L49 - 25 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 403) (1)

 • Dz. U. L49 - 21 z 200717.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/56/WE ustanawiającą Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (1)

 • Dz. U. L49 - 9 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 158/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1358/2003 w odniesieniu do wykazu portów lotniczych Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L49 - 8 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 157/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 57. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L49 - 7 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 156/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 25. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 5 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 155/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 25. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 3 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 154/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 25. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L49 - 1 z 200717.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 153/2007 z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.