Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2007-02-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7

Strona 1 z 5
20.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 162/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu przystosowania załączników I i IV do tego rozporządzenia do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

różnych nomenklatur, powszechnie używanych przez środowisko naukowe, istnieje ryzyko błędnej identyfikacji. Aby zapewnić niedwuznaczną identyfikację czynników chelatujących, dla każdego wpisu w tym załączniku należy wprowadzić odpowiedni numer CAS (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society), który w sposób niepowtarzalny identyfikuje różne izomery czynników chelatujących. Dlatego właściwe jest usunięcie trzech izomerów czynników chelatujących, których nie można niedwuznacznie zidentyfikować przy pomocy numeru CAS.

Sekcja E załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 wymienia te typy nawozów nieorganicznych zawierających mikroskładniki pokarmowe, które można określać jako „nawóz WE” zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia. Wykaz zawiera pewną liczbę nawozów, w których mikroskładnik pokarmowy jest chemicznie połączony z czynnikiem chelatującym. Wykaz zatwierdzonych czynników chelatujących przedstawiono w tabeli E.3.1 tego załącznika. Specyfikacja dla typu nawozu, w którym schelatowanym mikroskładnikiem pokarmowym jest żelazo, pozwala na stosowanie albo pojedynczego zatwierdzonego czynnika chelatującego, albo mieszaniny tych czynników, przewidując, że schelatowaną frakcję można oznaczyć ilościowo metodą opisaną w Normie Europejskiej EN 13366, a poszczególne czynniki chelatujące w mieszaninie można osobno zidentyfikować i oznaczyć ilościowo według EN 13368. Te przepisy dotyczące nawozu zawierającego mikroskładniki pokarmowe, którego składnikiem jest schelatowane żelazo, powinny zostać uaktualnione z trzech powodów. Po pierwsze, aby jasno stwierdzić, że co najmniej 50 % żelaza rozpuszczalnego w wodzie musi być schelatowane z użyciem zatwierdzonych czynników chelatujących. Po drugie, aby podać, że zatwierdzony czynnik chelatujący może być wymieniony w oznaczeniu typu nawozu tylko wówczas, jeśli chelatuje on co najmniej 1 % żelaza rozpuszczalnego w wodzie. I po trzecie, aby przyjąć ogólne odniesienie do norm europejskich, które umożliwi korzystanie z dodatkowych norm europejskich. Nazwy chemiczne zatwierdzonych czynników chelatujących, podane w sekcji E.3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003, mają za zadanie odróżniać w sposób opisowy różne izomery tej samej substancji. Jednak ponieważ dla tych substancji istnieje kilka

(5)

W odniesieniu do czynników chelatujących należy używać bardziej spójnej nomenklatury, a stwierdzenie, zgodnie z którym zatwierdzone czynniki chelatujące muszą także być zgodne z pozostałym prawodawstwem wspólnotowym, powinno być bardziej precyzyjne.

(6)

(2)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 przedstawia szczegółowe opisy metod analitycznych, które należy stosować dla pomiaru zawartości składnika pokarmowego w „nawozach WE”. Opisy te należy skorygować tak, aby uzyskiwać prawidłowe wyniki analiz.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 32 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003,

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 51 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 34 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L51 - 33 z 200720.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 135/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe) (  Dz.U. L 42 z 14.2.2007)

 • Dz. U. L51 - 31 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/121/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L51 - 25 z 200720.2.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/120/WPZiB z dnia 19 lutego 2007 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L51 - 22 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE, 2006/416/WE oraz 2006/563/WE w odniesieniu do znaku identyfikacyjnego, który należy stosować do świeżego mięsa drobiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 431) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200720.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2007 r. ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do alternatywnego znaku identyfikacyjnego na mocy dyrektywy Rady 2002/99/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 422) (1)

 • Dz. U. L51 - 18 z 200720.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L51 - 17 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L51 - 16 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty podstawowej a kwotą tej opłaty

 • Dz. U. L51 - 5 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 3 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 160/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L51 - 1 z 200720.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 159/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.