Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP–WE

Data ogłoszenia:2007-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 23

22.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/23

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP–WE (2007/127/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 akapit drugi,

Na podstawie decyzji 2006/114/WE stosowanie środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE, przedłużone do dnia 20 lutego 2004 r. na mocy art. 1 decyzji 2003/112/WE (5), do dnia 20 lutego 2005 r. na mocy art. 1 decyzji 2004/157/WE (6), i do dnia 20 lutego 2006 r. na mocy art. 1 decyzji 2005/139/WE (7) zostało przedłużone na okres 12 miesięcy do dnia 20 lutego 2007 r.

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 sierpnia 2005 r. (2),

(3)

uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE (3), w szczególności jej art. 3,

(4)

Rząd Zimbabwe stale narusza istotne elementy wymienione w art. 9 Umowy o partnerstwie AKP–WE, a obecne warunki panujące w Zimbabwe nie zapewniają poszanowania praw człowieka, zasad demokracji ani praworządności.

Z tego względu okres stosowania środków powinien zostać przedłużony,

uwzględniając wniosek Komisji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Na podstawie decyzji 2002/148/WE zakończono konsultacje z Republiką Zimbabwe prowadzone na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) Umowy o partnerstwie AKP–WE i przyjęto właściwe środki określone w załączniku do tej decyzji.

(4)

Okres stosowania środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE, przedłuża się do dnia 20 lutego 2008 r. Środki będą stale poddawane ocenie.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 25. (3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376. Umowa ostatnio zmieniona umową wewnętrzną z dnia 10 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, str. 48). (4) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 64. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/114/WE (Dz.U. L 48 z 18.2.2006, str. 26).

Pismo zamieszczone w załączniku do niniejszej decyzji skierowane jest do Prezydenta Zimbabwe.

(5) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 25. (6) Dz.U. L 50 z 20.2.2004, str. 60. (7) Dz.U. L 48 z 19.2.2005, str. 28.

L 53/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2007

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lutego 2007 r. W imieniu Rady

M. GLOS

Przewodniczący

22.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/25

ZAŁĄCZNIK LIST DO PREZYDENTA ZIMBABWE Bruksela, dnia 21 lutego 2007 r. Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do postanowień art. 9 Umowy o partnerstwie AKP–WE. Poszanowanie zasadniczych elementów Umowy o partnerstwie, to znaczy praw człowieka, instytucji demokratycznych i praworządności, stanowi podstawę naszych stosunków. W piśmie z dnia 19 lutego 2002 r. Unia Europejska poinformowała Pana o decyzji w sprawie zakończenia konsultacji zgodnie z art. 96 Umowy o partnerstwie AKP–WE oraz o decyzji w sprawie zastosowania właściwych środków w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) wspomnianej umowy. W pismach z dnia 19 lutego 2003 r., 19 lutego 2004 r., 18 lutego 2005 r. i 15 lutego 2006 r. Unia Europejska poinformowała Pana o swej decyzji o nieuchylaniu właściwych środków i przedłużeniu okresu ich stosowania odpowiednio do dnia 20 lutego 2004 r., 20 lutego 2005 r., 20 lutego 2006 r. i 20 lutego 2007 r. Po upływie 12 miesięcy Unia Europejska ocenia, że w pięciu obszarach określonych w decyzji Rady z dnia 18 lutego 2002 r. nie poczyniono żadnych znaczących postępów. W związku z powyższym Unia Europejska jest zdania, że uchylenie właściwych środków nie jest możliwe i postanawia przedłużyć okres ich stosowania do dnia 20 lutego 2008 r. Unia Europejska chciałaby jeszcze raz podkreślić, że jej celem nie jest ukaranie narodu Zimbabwe i nadal będzie przeznaczać środki na działania humanitarne i projekty niosące bezpośrednie wsparcie dla ludności, w szczególności dotyczące sektorów społecznych, sfery demokratyzacji, poszanowania praw człowieka oraz zasad praworządności. Wspomniane wyżej środki nie mają wpływu na te działania. Unia Europejska pragnie przypomnieć, że zastosowanie właściwych środków, w rozumieniu art. 96 Umowy o partnerstwie AKP–WE, nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu dialogu politycznego, zgodnie z postanowieniami art. 8 tej umowy. Unia Europejska raz jeszcze pragnie podkreślić wagę przyszłej współpracy między UE i Zimbabwe. Unia Europejska pragnie potwierdzić swoją gotowość do kontynuowania, jak tylko warunki na to pozwolą, dialogu w ramach obecnej, 10. edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju, i dalszych starań na rzecz osiągnięcia sytuacji, w której możliwe będzie podjęcie pełnej współpracy. Z wyrazami szacunku

W imieniu Komisji

J.M. BARROSO

W imieniu Rady

M. GLOS

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 30 z 200722.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 100 z 20.4.2005)

 • Dz. U. L53 - 26 z 200722.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 510) (1)

 • Dz. U. L53 - 20 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 171/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do 16 lutego 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L53 - 17 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L53 - 15 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 1 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.