Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 510) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 26

Strona 1 z 2
L 53/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2007

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 510)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/128/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech, aby potwierdzić fakt ustanowienia na Węgrzech obszarów A i B (4) oraz czas utrzymywania takich obszarów w związku z pojawieniem się tej choroby na Węgrzech.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

Sytuacja epidemiologiczna związana z pojawieniem się grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech wymaga zmian w zakresie obszarów objętych ograniczeniami oraz okresu obowiązywania tych środków. Komisja przyjęła decyzję 2007/83/WE z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniającą decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie w związku z pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie Zjednoczonego Królestwa. Środki podjęte przez Zjednoczone Królestwo w ramach decyzji 2006/415/WE, w tym ustanowienie obszarów A i B zgodnie z art. 4 tejże decyzji, zostały poddane ocenie Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Należy zatem wprowadzić w decyzji 2006/415/WE. odpowiednie zmiany

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Decyzją Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie oraz uchylająca decyzję 2006/135/WE (3) ustanawia się niektóre środki ochronne w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy na wolne od choroby obszary Wspólnoty poprzez przemieszczanie ptaków i produktów z ptaków.

(6)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Komisja przyjęła decyzję 2007/79/WE z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniającą decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/83/WE (Dz.U. L 33 z 7.2.2007, str. 4).

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/415/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

(4) Dz.U. L 26 z 2.2.2007, str. 5.

22.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/27

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 53/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 30 z 200722.2.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 100 z 20.4.2005)

 • Dz. U. L53 - 23 z 200722.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L53 - 20 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 171/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do 16 lutego 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L53 - 17 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L53 - 15 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 1 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.