Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 30

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 100 z 20.4.2005)

Data ogłoszenia:2007-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 30

L 53/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 100 z dnia 20 kwietnia 2005 r.) 1) Na str. 15 tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitych określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników”. 2) Na str. 15 w art. 1 ust. 1: zamiast: „Jednakże, jeżeli uzasadniają to szczególne warunki uprawy, Państwa Członkowskie mogą upoważnić rolników do wyznaczenia, w trakcie wyznaczonego okresu, o którym mowa w akapicie pierwszym, dwóch różnych dat początku okresu dziesięciu miesięcy w odniesieniu do swoich gospodarstw. Rolnicy, którzy skorzystają z tej możliwości, powinni zaznaczyć swój wybór w odniesieniu do każdej działki we wniosku o dopłaty obok informacji podawanych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 796/2004:”, „Jednakże, jeżeli uzasadniają to szczególne warunki rolnicze, państwa członkowskie mogą upoważnić rolników do wskazania, w trakcie wyznaczonego okresu, o którym mowa w akapicie pierwszym, dwóch różnych dat rozpoczęcia okresu dziesięciu miesięcy dla swoich gospodarstw. Rolnicy, którzy skorzystają z tej możliwości, zaznaczają swój wybór w odniesieniu do każdej indywidualnej działki we wniosku o płatności obok informacji podawanych zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.”.

powinno być:

3) Na str. 16 w art. 1 ust. 2: zamiast: „Artykuł 28a Okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 51 lit. b) rozporządzenia nr 1782/2003 Państwa Członkowskie wymienione w Załączniku są upoważnione do zezwalania na uprawy wtórne na hektarach uprawnionych do dopłat w okresie najwyżej trzech miesięcy, zaczynającym się każdego roku w dniach określonych dla każdego Państwa Członkowskiego w wymienionym Załączniku.”, powinno być: „Artykuł 28a Okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 51 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Państwa członkowskie wymienione w załączniku są upoważnione do zezwalania na uprawę roślin wtórnych na hektarach uprawnionych do płatności w okresie najwyżej trzech miesięcy, zaczynającym się każdego roku w terminie określonym dla każdego państwa członkowskiego w załączniku.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 53 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 26 z 200722.2.2007

  Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu na Węgrzech i w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 510) (1)

 • Dz. U. L53 - 23 z 200722.2.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 lutego 2007 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L53 - 20 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 171/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 12 do 16 lutego 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L53 - 17 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L53 - 15 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 169/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L53 - 1 z 200722.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.