Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2007-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 31

(94)

Powyższe wskazuje na silne prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu w wywozie do Wspólnoty w przypadku uchylenia środków.

(100) Ponadto średnie ważone ceny eksportowe współpracują-

Relacja między państw trzecich Wspólnocie

(95)

cenami wywozu a poziomem cen

do we

cych producentów eksportujących na rynkach państw trzecich oraz ceny sprzedaży na rynku krajowym są również znacznie niższe niż przeważający poziom cen we Wspólnocie. Wobec niskiego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych, w przypadku uchylenia środków powstanie zatem bodziec dla malezyjskich producentów eksportujących do skierowania sprzedaży na rynek wspólnotowy, najprawdopodobniej po cenach dumpingowych.

Z informacji przedstawionych przez współpracujących eksporterów wymienionych w motywie 17 wynika, że wywóz do państw trzecich odbywał się po średniej ważonej cenie eksportowej znacząco niższej od ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego we Wspólnocie.

Korea Relacja między cenami we Wspólnocie a cenami w Republice Korei

(96)

Wobec dominującego poziomu cen można zatem stwierdzić, że Wspólnota mogłaby zostać uznana za atrakcyjny rynek dla producentów eksportujących w Malezji. Na tej podstawie uznaje się, że w przypadku uchylenia środków istniałby bodziec ekonomiczny do przekierowania wywozu kierowanego dotychczas do państw trzecich na bardziej dochodowy rynek wspólnotowy. W przypadku skierowania sprzedaży do Wspólnoty najprawdopodobniej odbywałaby się ona po cenach dumpingowych.

(101) W motywie 60 wyjaśniono, że marginesy dumpingu,

które stwierdzono w odniesieniu do wszystkich współpracujących producentów eksportujących, były poniżej poziomu de minimis. Przypomina się, że badany wywóz miał miejsce w okresie, w którym dwóch współpracujących eksporterów mogło prowadzić wywóz swoich produktów do Wspólnoty przy zerowej stawce cła. Ponieważ wywóz od tych czterech producentów eksportujących stanowił blisko 100 % całkowitego przywozu PET w ODP (według danych Eurostatu), istnieje małe prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu ze strony któregokolwiek z producentów eksportujących, którzy współpracowali w ramach dochodzenia.

Niewykorzystane i zapasy

(97)

moce

produkcyjne

Dochodzenie ujawniło, że poziom wykorzystania mocy produkcyjnych dwóch współpracujących producentów w ODP był bardzo niski, tj. mieścił się w przedziale między 30 a 80 %. Na tej podstawie można stwierdzić, że w Malezji istnieją znaczne rezerwowe moce produkcyjne. W przypadku uchylenia środków istniałby bodziec dla malezyjskich producentów eksportujących do wykorzystania tych rezerwowych mocy produkcyjnych i zwiększenia sprzedaży na wywóz, szczególnie do Wspólnoty.

(102) Dochodzenie wykazało, że ceny na koreańskim rynku

(98)

Stwierdzono, że dwóch współpracujących producentów eksportujących posiada zapasy na zwykłym poziomie. Jednakże należy stwierdzić, że zapasy nie mogą być uznane za miarodajny wskaźnik, ponieważ produkcja PET w Malezji opiera się głównie na zamówieniach od klientów. Zatem zapasy obejmują głównie PET oczekujący na wysłanie do znanych klientów.

krajowym pobierane przez współpracujące przedsiębiorstwa są wyższe niż ceny pobierane przez przemysł wspólnotowy na rynku wspólnotowym. Nie istnieją powody, aby sądzić, że te ceny krajowe ustalone w odniesieniu do współpracujących przedsiębiorstw nie były reprezentatywne lub że niewspółpracujący producenci eksportujący prowadzą sprzedaż po znacznie niższych cenach na rynku krajowym niż spółki współpracujące. Ponadto prawdopodobne jest, że niewspółpracujące przedsiębiorstwa, które nie sprzedawały na rynek WE, prowadziłyby sprzedaż po niskich cenach, aby odzyskać udział w rynku WE. To wskazuje na prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu ze strony niewspółpracujących przedsiębiorstw w przypadku uchylenia środków. Należy zauważyć ponadto, że te niewspółpracujące przedsiębiorstwa prowadziły wywóz do Wspólnoty w trakcie pierwotnego dochodzenia w ilościach, które nie były niewielkie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 84 z 200727.2.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (  Dz.U. L 225 z 12 sierpnia 1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 3, str. 327)

 • Dz. U. L59 - 75 z 200727.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/12/WE z 26 lutego 2007 r. wprowadzająca zmiany do niektórych załączników dyrektywy Rady nr 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penakonazolu, benomylu i karbendazymu (1)

 • Dz. U. L59 - 73 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L59 - 71 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L59 - 69 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L59 - 67 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L59 - 65 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L59 - 63 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L59 - 62 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L59 - 60 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 34 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 193/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.