Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2007-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 31

Tabela 8

2002 2003 2004 ODP

Wynagrodzenia (mln EUR) Wskaźnik Wynagrodzenia za tonę wytworzonego produktu (w EUR) Wskaźnik

62,3 100 44,4 100

63,0 101 42,9 96

66,3 106 43,6 98

69,5 112 41,9 94

2.8. Wielkość rzeczywistego marginesu dumpingu oraz poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(171) Jeżeli chodzi o wpływ wielkości rzeczywistego marginesu dumpingu na przemysł wspólnotowy,

uwzględniając wielkość oraz ceny przywozu z krajów, których dotyczy postępowanie, wpływ ten nie może zostać uznany za nieistotny.

2.9. Ceny sprzedaży i czynniki wpływające na ceny wspólnotowe

(172) Jednostkowa cena sprzedaży wzrosła z 924 EUR/tonę w 2002 r. do 1 058 EUR/tonę w ODP. Ogólna

tendencja była wzrostowa (wzrost o 15 % w całym okresie). Wzrost ten jest w znacznym stopniu konsekwencją wzrostu cen surowców spowodowanego wzrostem cen ropy naftowej. Chociaż przemysł wspólnotowy podniósł swoje ceny, nie był w stanie przenieść obciążenia zwiększonymi kosztami surowców na sektor przetwórstwa i w pełni odzwierciedlić wzrostu cen surowców w cenach sprzedaży. Wynikało to głównie z tego, że wzrost cen surowców był wyższy niż wzrost cen PET. Ponadto przemysł wspólnotowy musiał stawić czoła presji stwarzanej przez przywóz. Z myślą o utrzymaniu swojego udziału w rynku przemysł wspólnotowy był w stanie jedynie umiarkowanie podnieść swoje ceny, tym samym doświadczył tłumienia cen.

Tabela 9

2002 2003 2004 ODP

Średnia ważona cena (EUR/tonę) Wskaźnik

924 100

902 98

1 006 109

1 058 115

27.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/23

2.10. Koszt produkcji główny surowców

(173) Mając na uwadze, że do produkcji jednej tony PET potrzeba około 850 kg bezwodnika kwasu

tereftalowego (PTA) i 350 kg glikolu monoetylenowego (MEG) (główne surowce), koszty surowców (PTA i MEG) znacznie wzrosły, odpowiednio, o 67 % i o 31 % między 2002 a ODP, osiągając poziom 770 EUR/tonę (PTA) i 721 EUR/tonę (MEG) (średnia w ODP). Chociaż odnotowano niewielki spadek cen PTA w trzecim kwartale 2005 r., kiedy ceny spadły do poziomu 700 EUR/tonę, a także obserwowano stabilne ceny MEG, należy zauważyć, że zakup surowców odbywa się z wyprzedzeniem na podstawie umów długoterminowych. W wyniku tego, mimo nieznacznego spadku cen PTA pod koniec ODP, w badanym okresie przemysł wspólnotowy nadal ponosi konsekwencje znacznie podwyższonych kosztów. Dodatkowo, z uwagi na sytuację na światowym rynku ropy naftowej, ceny surowców stosowanych do produkcji PET są podatne na nieprzewidywalne zmiany, przy czym prawdopodobne jest, że utrzymają się one na wysokim poziomie. Wszystkie te czynniki powodują coraz większą niepewność sytuacji wspólnotowych producentów PET.

Tabela 10

Średni koszt (EUR/tonę) 2002 2003 2004 ODP

— PTA Wskaźnik — MEG Wskaźnik

460 100 551 100

566 123 550 100

718 156 650 118

770 167 721 131

(174) Dla porównania średni jednostkowy koszt na tonę wiórów PET wyprodukowaną przez przemysł

wspólnotowy był następujący:

Tabela 11

2002 2003 2004 ODP

Średni ważony koszt (EUR/tonę) Wskaźnik

899 100

918 102

1 013 113

1 092 121

(175) Jak pokazują tabele 10 i 11, w badanym okresie cena głównych surowców ciągle wzrastała (PTA

o 67 %, MEG o 31 %), podczas gdy całkowity koszt produkcji wzrósł tylko o 21 %. Jednakże, jak pokazuje tabela 9, ceny wzrosły tylko o 15 % z uwagi na to, że przemysł wspólnotowy nie był w stanie przenieść obciążenia zwiększonymi kosztami surowców na sektor przetwórstwa i w pełni odzwierciedlić wzrostu cen surowców w cenach sprzedaży.

2.11. Zapasy

(176) Poziom zapasów w całym badanym okresie, tj. między 2002 a ODP, spadł o 10 %. Jednakże,

podobnie jak w ramach pierwotnego dochodzenia, zapasy nie powinny być traktowane jako miarodajny wskaźnik w odniesieniu do PET prodkowanego przez przemysł wspólnotowy, uwzględniając sezonowy charakter rynku PET w ciągu roku. W porównaniu z produkcją zapasy stanowiły około 5/6 % produkcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 84 z 200727.2.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (  Dz.U. L 225 z 12 sierpnia 1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 3, str. 327)

 • Dz. U. L59 - 75 z 200727.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/12/WE z 26 lutego 2007 r. wprowadzająca zmiany do niektórych załączników dyrektywy Rady nr 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penakonazolu, benomylu i karbendazymu (1)

 • Dz. U. L59 - 73 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L59 - 71 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L59 - 69 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L59 - 67 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L59 - 65 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L59 - 63 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L59 - 62 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L59 - 60 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 34 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 193/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.