Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaśnięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

Data ogłoszenia:2007-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 31

Obydwaj współpracujący tajwańscy producenci eksportujący prowadzili bezpośrednią sprzedaż na wywóz do niezależnych klientów we Wspólnocie. Ocena cen eksportowych była możliwa na podstawie cen uiszczonych lub należnych od tych klientów, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

Porównanie

(65) (60)

Porównanie to ujawniło dumping de minimis w przypadku producentów eksportujących, którzy prowadzili wywóz do Wspólnoty w ODP.

Dokonano korekty pod względem różnic kosztów transportu, ubezpieczenia, przeładunku, kredytu, opakowania oraz opłat bankowych.

Margines dumpingu Tajwan Uwagi wstępne

(61) (66)

Dwóch spośród czterech znanych producentów eksportujących współpracowało w ramach dochodzenia. Dwa

Zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego średnie ważone wartości normalne każdego typu produktu objętego postępowaniem wywożonego do Wspólnoty zostały porównane ze średnią ważoną ceną eksportową każdego odpowiedniego typu produktu objętego postępowaniem.

27.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/9

(67)

W wyniku porównania stwierdzono, że w przypadku przedsiębiorstwa Far Eastern Textile ustalony margines dumpingu był mniejszy niż margines de minimis. W przypadku przedsiębiorstwa Shinkong margines dumpingu wyniósł 6,5 %. Jednakże w przypadku przedsiębiorstwa Far Eastern Textile dochodzenie wykazało, że porównanie średniej ważonej wartości normalnej ze średnimi ważonymi cenami eksportowymi nie pozwoliło na oddanie pełnego stopnia prowadzonego dumpingu. Dochodzenie wykazało, że znaczne ilości (około 25 % całego wywozu do Wspólnoty) były sprzedawane po bardzo niskich cenach i trafiały do jednego klienta. Ponadto wywóz do wszystkich miejsc przeznaczenia we Wspólnocie odbywał się po znacznie obniżonych cenach w ostatnich czterech miesiącach ODP w porównaniu z ośmioma pierwszymi miesiącami ODP. Zatem konieczne okazało się zastosowanie innej metodyki porównania. Stwierdzono istotną różnicę między marginesami dumpingowymi otrzymanymi na podstawie porównania wartości średnich a marginesami wynikającymi z porównania transakcji z wartościami średnimi. W wyniku porównania poszczególnych transakcji stwierdzono, że nie była to odpowiednia alternatywna metoda porównawcza, ponieważ uznano, że w tym przypadku proces wyboru indywidualnych transakcji był arbitralny. W rezultacie dokonano porównania transakcji ze średnią zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego. Tym samym stwierdzono istnienie wyraźnej prawidłowości wywozu, wykazującej różnice pod względem klienta i czasu.

Podstawą dla cła rezydualnego powinno być cło rezydualne stosowane obecnie wobec Tajwanu, zważywszy że nie wystąpiły zmiany okoliczności w tym względzie. Wysokość cła wynosi 143,4 EUR/t.

(70)

Uznaje się, że w odniesieniu do dwóch przedsiębiorstw, które nie współpracowały w ramach dochodzenia, dostępne informacje należy stosować zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W rzeczywistości przedsiębiorstwa te powinny podlegać cłu rezydualnemu.

Tajlandia Uwagi wstępne

(71)

Tylko jeden tajlandzki producent PET współpracował w ramach dochodzenia i nie prowadził eksportu do Wspólnoty w ODP. Według danych Eurostatu wielkości przywozu pochodzącego z Tajlandii były znikome w ODP. Jednakże wiadomo, że w ODP w Tajlandii było przynajmniej trzech innych producentów, którzy nie współpracowali w ramach dochodzenia.

(68)

W świetle powyższego na potrzeby dalszej analizy kontynuacji dumpingu przyjmuje się margines dumpingu otrzymany na podstawie porównania transakcji z wartościami średnimi. W przypadku przedsiębiorstwa Shinkong różnica między marginesami dumpingu obliczonymi na podstawie tych dwóch metod nie była znaczna, nie stwierdzono ponadto żadnych prawidłowości wywozu. Zatem w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa należy zastosować margines dumpingu będący wynikiem porównania średnich wartości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 59 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 84 z 200727.2.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (  Dz.U. L 225 z 12 sierpnia 1998) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 5, tom 3, str. 327)

 • Dz. U. L59 - 75 z 200727.2.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/12/WE z 26 lutego 2007 r. wprowadzająca zmiany do niektórych załączników dyrektywy Rady nr 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penakonazolu, benomylu i karbendazymu (1)

 • Dz. U. L59 - 73 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L59 - 71 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L59 - 69 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L59 - 67 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L59 - 65 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L59 - 63 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L59 - 62 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L59 - 60 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 34 z 200727.2.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 193/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz politereftalanu etylenu (PET) pochodzącego z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2026/97

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.