Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1629/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 16

Strona 1 z 3
L 62/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 216/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1629/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5) C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK (1) (7)

Środkami obecnie obowiązującymi, które być może są obchodzone, są środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1629/2004 (2).

D. PODSTAWY

(6)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że środki antydumpingowe wprowadzone względem przywozu produktu objętego postępowaniem są obchodzone poprzez przywóz produktu objętego dochodzeniem. Przedstawione dowody są następujące: i) We wniosku wskazano, że po wprowadzeniu środków antydumpingowych względem produktu objętego postępowaniem zaszła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Indii do Wspólnoty oraz że nie ma innego wystarczającego powodu lub uzasadnienia dla takiej zmiany niż nałożenie cła. ii) Wydaje się, że wymieniona zmiana w strukturze handlu spowodowana jest prostą operacją przetwarzania przeprowadzaną we Wspólnocie, w wyniku której produkty objęte dochodzeniem są przetwarzane na produkty objęte postępowaniem. iii) Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych stosowanych względem produktu objętego postępowaniem są osłabiane pod względem ilościowym. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu produktu objętego dochodzeniem zastąpiły przywóz produktu objętego postępowaniem. iv) Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż ceny produktu objętego dochodzeniem po przetworzeniu są cenami dumpingowymi w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem. v) Jeżeli w trakcie dochodzenia stwierdzone zostaną praktyki związane z obchodzeniem środków, inne niż zwykłe przetwarzanie, zawarte w art. 13 rozporządzenia podstawowego, to mogą one również zostać objęte dochodzeniem.

Na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii. Wniosek został złożony w dniu 15 stycznia 2007 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla i Grafitu (ECGA) w imieniu wspólnotowych producentów niektórych systemów elektrod grafitowych.

B. PRODUKT

(2)

(3)

Produktami, których dotyczy możliwe obchodzenie środków, są elektrody grafitowe w rodzaju stosowanych w piecach elektrycznych, o pozornym ciężarze właściwym 1,65 g/cm3 lub większym oraz o oporności elektrycznej 6.0 μΩ.m lub mniejszej, objęte kodem CN ex 8545 11 00 (kod Taric 8545 11 00 10), oraz złączki stosowane do takich elektrod, objęte kodem ex 8545 90 90 (kod Taric 8545 90 90 10), przywożone razem lub osobno i pochodzące z Indii („produkt objęty postępowaniem”). Kody te podane są jedynie w celach informacyjnych. Produktem objętym dochodzeniem są pręty ze sztucznego grafitu o średnicy 75 mm lub szersze pochodzące z Indii („produkt objęty dochodzeniem”), zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 3801 10 00 (kod TARIC 3801 10 00 10). Powyższy kod CN podany jest jedynie dla celów informacyjnych. Produkt objęty dochodzeniem jest produktem pośrednim używanym do produkcji produktu objętego postępowaniem i posiada cechy uznane za charakterystyczne dla tego ostatniego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 27 z 20071.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiająca Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty wspomagający Komisję w zakresie wspierania państw członkowskich i państw trzecich w sprawach weterynaryjnych związanych z niektórymi chorobami zwierząt

 • Dz. U. L62 - 23 z 20071.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do dostaw energii elektrycznej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 559) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wina i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

 • Dz. U. L62 - 19 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1628/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L62 - 8 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych odnoszących się do nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego (1)

 • Dz. U. L62 - 6 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L62 - 3 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2007 r.

 • Dz. U. L62 - 1 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.