Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiająca Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty wspomagający Komisję w zakresie wspierania państw członkowskich i państw trzecich w sprawach weterynaryjnych związanych z niektórymi chorobami zwierząt

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 27

Strona 1 z 2
1.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/27

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiająca Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty wspomagający Komisję w zakresie wspierania państw członkowskich i państw trzecich w sprawach weterynaryjnych związanych z niektórymi chorobami zwierząt (2007/142/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Ustanawia się Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty złożony z ekspertów (zwany dalej „zespołem”) w celu zapewnienia technicznej pomocy weterynaryjnej w zakresie środków zwalczania chorób podlegających zgłaszaniu wymienionych w załączniku I do dyrektywy Rady 82/894/EWG (1) (zwanych dalej „chorobami”).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku wystąpienia niektórych chorób zwierząt lub podejrzenia wystąpienia takich chorób Komisja ma za zadanie zapewnienie pomocy państwom członkowskim oraz państwom trzecim poprzez dostarczenie im specjalistycznej wiedzy doświadczonych ekspertów z zakresu epidemiologii weterynaryjnej. W ramach Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa również poruszono kwestię dostępności specjalistycznej wiedzy weterynaryjnej.

(2)

Komisja powinna mieć zapewniony natychmiastowy dostęp do solidnej wiedzy specjalistycznej z zakresu weterynarii, aby mogła wypełniać swoje zadania, w szczególności w przypadku poważnego wystąpienia wspomnianych chorób zwierząt.

2. Członków zespołu wyznacza się spośród ekspertów z zakresu epidemiologii weterynaryjnej, wirusologii, dzikiej fauny, zarządzania programami zwalczania, diagnostyki laboratoryjnej, organizacji służb weterynaryjnych, ram prawnych, informowania o ryzyku, zarządzania i wszelkich innych obszarów istotnych z punktu widzenia zwalczania chorób zwierząt.

Artykuł 2 1. Zespół wspiera Komisję w zakresie technicznych zagadnień weterynaryjnych związanych ze środkami zwalczania chorób, które należy podjąć w przypadku wystąpienia takich chorób lub podejrzenia ich wystąpienia.

(3)

Wyspecjalizowany zespół ekspertów, jak np. Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty, którego członkowie są dostępni na wniosek Komisji, dostarcza wiedzy specjalistycznej i wsparcia bardziej skutecznie. Należy ustanowić taki zespół oraz określić jego rolę i zadania.

Wsparcie to powinno obejmować przede wszystkim:

(4)

Aby Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty mógł zapewnić Komisji techniczną pomoc weterynaryjną, jego członkowie mogą być wysyłani do zainteresowanych państw członkowskich lub państw trzecich. W takim przypadku członkowie powinni współpracować z właściwymi organami zainteresowanych państw członkowskich lub państw trzecich.

a) pomoc naukową, techniczną i administracyjną na miejscu w zakresie nadzoru, monitorowania, kontroli i zwalczania chorób w ścisłej współpracy z właściwymi organami państw członkowskich lub państw trzecich, w których wystąpiła choroba lub jej podejrzenie;

(5)

Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty powinien pracować, jeśli zaistnieje potrzeba, w ścisłej współpracy z innymi międzynarodowymi grupami ekspertów, jak np. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w celu zagwarantowania, że wiedza specjalistyczna jest stosowana w najefektywniejszy sposób,

b) szczególne opinie naukowe dotyczące właściwych metod diagnostycznych, badań epidemiologicznych we współpracy z odpowiednim wspólnotowym laboratorium referencyjnym wymienionym w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) oraz, w razie potrzeby, z innymi laboratoriami referencyjnymi;

(1) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 23 z 20071.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do dostaw energii elektrycznej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 559) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wina i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

 • Dz. U. L62 - 19 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1628/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L62 - 16 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1629/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L62 - 8 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych odnoszących się do nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego (1)

 • Dz. U. L62 - 6 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L62 - 3 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2007 r.

 • Dz. U. L62 - 1 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.