Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 6

L 62/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 214/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

1) w art. 308a ust. 10 zapis „10 ECU” otrzymuje brzmienie „10 euro”;

a także mając na uwadze, co następuje: 2) w art. 308c wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) ustanawia system zarządzania kontyngentami taryfowymi. W celu zmniejszenia obciążeń i kosztów administracyjnych związanych z przywozem oraz zapewnienia równego traktowania ustalono, że w pewnych sytuacjach kontyngenty taryfowe należy uważać za krytyczne. Doświadczenie w stosowaniu systemu i lepsze wykorzystanie elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją pokazało, że kryteria uznawania kontyngentów za krytyczne mogą być złagodzone bez ryzyka dla środków własnych Wspólnoty. W związku z powyższym kontyngent taryfowy należy uznać za krytyczny w przypadku, gdy zostało wykorzystane 90 % pierwotnej wielkości kontyngentu, zamiast 75 % stosowanych w obecnym systemie.

a) w ust. 1 zapis „75 %” otrzymuje brzmienie „90 %”; b) w ust. 3 zapis „75 %” otrzymuje brzmienie „90 %”;

3) artykuł 308d otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 308d 1. W przypadku gdy wymagany jest nadzór Wspólnoty, państwa członkowskie dostarczają Komisji co najmniej raz w tygodniu dane ze zgłoszeń celnych o dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz zgłoszeń wywozowych.

(2)

Znacznie zwiększyła się potrzeba nadzorowania towarów w celu uzyskania danych dotyczących przywozu i wywozu. W związku z tym w ramach nadzoru towarów państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji, częściej niż w przypadku obecnego systemu, dane dotyczące zgłoszeń celnych o dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz zgłoszeń wywozowych. W przypadku gdy takie dane nie są dostępne lub są tylko częściowo dostępne w dniu dokonania zgłoszenia celnego w ramach procedury uproszczonej, powinny one zostać przekazane w późniejszym terminie.

Państwa członkowskie współpracują z Komisją w celu określenia danych wymaganych ze zgłoszeń celnych o dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz ze zgłoszeń wywozowych.

2. Dane przekazane przez poszczególne państwa członkowskie na podstawie ust. 1 są traktowane jako poufne.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93.

Jednakże upoważnieni użytkownicy we wszystkich państwach członkowskich mają dostęp do zagregowanych danych każdego państwa członkowskiego.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1791/2006 (Dz.U. L 363 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1875/2006 (Dz.U. L 360

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. nione rozporządzeniem (WE) z 20.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. nione rozporządzeniem (WE) z 19.12.2006, str. 64).

Państwa członkowskie współpracują z Komisją w celu określenia praktycznych ustaleń dotyczących autoryzowanego dostępu do zagregowanych danych.

3. W odniesieniu do niektórych towarów nadzór traktowany jest jako poufny.

1.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/7

4. W przypadku gdy dane określone w ust. 1 niniejszego artykułu nie są dostępne z powodu stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 253–267 oraz art. 280–289, państwa członkowskie przekazują Komisji dane dostępne w dniu przyjęcia zgłoszenia kompletnego lub uzupełniającego.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 27 z 20071.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiająca Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty wspomagający Komisję w zakresie wspierania państw członkowskich i państw trzecich w sprawach weterynaryjnych związanych z niektórymi chorobami zwierząt

 • Dz. U. L62 - 23 z 20071.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do dostaw energii elektrycznej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 559) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wina i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

 • Dz. U. L62 - 19 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1628/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L62 - 16 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1629/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L62 - 8 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych odnoszących się do nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego (1)

 • Dz. U. L62 - 3 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2007 r.

 • Dz. U. L62 - 1 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.