Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych odnoszących się do nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego (1)

Data ogłoszenia:2007-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 8

Strona 1 z 5
L 62/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 215/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych odnoszących się do nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. f), a także mając na uwadze, co następuje:

2008 roku należy stworzyć wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych, który będzie włączony do modułu dotyczącego nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego. Wykaz powinien zawierać kody i definicje zmiennych.

(3)

Rozwiązania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 ustanowiło wspólne ramy dla systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia, zawierających porównywalne i aktualne dane przekrojowe oraz dane dotyczące zmian w czasie w zakresie dochodów oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na szczeblu krajowym i na poziomie Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 niezbędne jest wprowadzenie środków wykonawczych umożliwiających coroczne uwzględnienie w części przekrojowej EU-SILC wykazu dodatkowych obszarów tematycznych i zmiennych docelowych. Dla

Artykuł 1 Wykaz dodatkowych zmiennych obowiązkowych, wraz z kodami i definicjami zmiennych dla modułu 2008 dotyczącego nadmiernego zadłużenia i wykluczenia finansowego, który zostanie uwzględniony w części przekrojowej statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC), jest zgodny z treścią załącznika. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

1.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/9

ZAŁĄCZNIK Do celów niniejszego rozporządzenia będą miały zastosowanie następujące jednostki badania, sposoby zbierania danych, okresy odniesienia i definicje: 1. Jednostki Zmienne obowiązkowe odnoszą się wyłącznie do gospodarstw domowych. W zakresie usług finansowych przez gospodarstwo domowe rozumie się któregokolwiek członka gospodarstwa domowego. 2. Sposoby zbierania danych W przypadku wszystkich zmiennych obowiązkowych sposobem zbierania danych jest wywiad z respondentem z wylosowanego gospodarstwa domowego lub wyciąg z rejestrów. 3. Okresy odniesienia Zmienne obowiązkowe odnoszą się do czterech rodzajów okresów odniesienia: — Ostatnie 12 miesięcy (Zaległe płatności) — Najbliższe 12 miesięcy (Przewidywania na przyszłość) — Ostatnie 3 miesiące (Nieuregulowane saldo karty kredytowej lub sklepowej) — Bieżący (Wszystkie inne zmienne). 4. Definicje 1) Kwoty a) Zmienne na potrzeby gromadzenia danych o kwotach: dane o kwotach gromadzone są na podstawie zharmonizowanej skali dyskretnej, która zostanie ustalona przez Grupę Roboczą ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 62 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 27 z 20071.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiająca Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty wspomagający Komisję w zakresie wspierania państw członkowskich i państw trzecich w sprawach weterynaryjnych związanych z niektórymi chorobami zwierząt

 • Dz. U. L62 - 23 z 20071.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2007 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do dostaw energii elektrycznej i gazu w Anglii, Szkocji i Walii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 559) (1)

 • Dz. U. L62 - 22 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na wina i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

 • Dz. U. L62 - 19 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków wyrównawczych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1628/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L62 - 16 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1629/2004 względem przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii poprzez przywóz niektórych rodzajów sztucznego grafitu pochodzącego z Indii, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L62 - 6 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L62 - 3 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2007 r.

 • Dz. U. L62 - 1 z 20071.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.