Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

Data ogłoszenia:2007-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1

Strona 1 z 11
2.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171, uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

ma dysponować do roku 2020 optymalną infrastrukturą kontroli ruchu lotniczego, dzięki której transport lotniczy będzie mógł rozwijać się w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska z pełnym wykorzystaniem technologicznych osiągnięć programów takich jak GALILEO.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, a także mając na uwadze, co następuje: W celu utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej Parlament Europejski i Rada przyjęły w dniu 10 marca 2004 r. rozporządzenie (WE) nr 549/2004 ustanawiające ramy tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie ramowe) (1), rozporządzenie (WE) nr 550/2004 w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb) (2), rozporządzenie (WE) nr 551/2004 w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej) (3) oraz rozporządzenie (WE) nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym (rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (4). Projekt modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie („projekt SESAR”) stanowi techniczny komponent w tworzeniu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. W wyniku tego przedsięwzięcia Wspólnota

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 96 96 96 96 z z z z 31.3.2004, 31.3.2004, 31.3.2004, 31.3.2004, str. str. str. str. 1. 10. 20. 26.

W związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) Komisja i wspomniana organizacja podpisały ramową umowę o współpracy, by wprowadzić w życie ideę jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i prowadzić działalność badawczorozwojową w sektorze kontroli ruchu lotniczego.

(4)

(1)

Zgodnie z wytycznymi w sprawie opracowania przyszłego europejskiego programu kosmicznego, przyjętymi przez Radę ds. Konkurencyjności w dniu 7 czerwca 2005 r., Unia Europejska będzie odpowiedzialna za zapewnianie dostępności i ciągłości usług operacyjnych wspierających jej politykę oraz – skupiając się na zastosowaniach kosmicznych – przyczyni się do opracowania, rozmieszczenia i eksploatacji europejskiej infrastruktury kosmicznej, by tym samym przyczynić się do realizacji swojej polityki.

(5)

Celem projektu SESAR jest połączenie i koordynacja działań badawczo-rozwojowych, które dotychczas były podejmowane we Wspólnocie – w tym w jej regionach najbardziej oddalonych i peryferyjnych, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu – w sposób rozproszony i bez zapewnienia koordynacji.

(2)

(6)

Zapobiegając powielaniu działań w sferze badawczorozwojowej, projekt SESAR nie spowoduje zwiększenia całkowitych nakładów, jakie użytkownicy przestrzeni powietrznej ponoszą w związku z przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi.

(1) (2) (3) (4)

(7)

Projekt SESAR obejmuje trzy fazy: planowania, opracowywania oraz rozmieszczania.

L 64/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2007

(8)

Faza planowania w projekcie SESAR polega na określeniu: poszczególnych działań technicznych, które należy podjąć, priorytetów programów modernizacji i planów wdrażania operacyjnego. Etap ten jest współfinansowany przez Wspólnotę oraz Europejską Organizację do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 44 z 20072.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L64 - 37 z 20072.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597) (1)

 • Dz. U. L64 - 35 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

 • Dz. U. L64 - 30 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L64 - 29 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L64 - 26 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L64 - 25 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

 • Dz. U. L64 - 23 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L64 - 20 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L64 - 18 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L64 - 14 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L64 - 12 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.