Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (1)

Data ogłoszenia:2007-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 23

2.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczące wskaźnika kosztów pracy (1), w szczególności jego art. 11,

Rokiem referencyjnym wskaźnika jest rok, w którym średnia wskaźnika wynosi 100. Pierwszem rokiem referencyjnym wskaźnika, który jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1216/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. rozporządzeniu wykonawczym (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym wskaźnika kosztów pracy (2) jest rok 2000. Ponieważ możliwe jest, że wskaźniki dla NACE Rev. 1 sekcji L, M, N i O nie będą dostępne za rok 2000, należy określić alternatywne wskaźniki.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Dlatego też rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 należy odpowiednio zmienić.

(1)

Zakres danych statystycznych, w ramach którego wskaźniki kosztów pracy stanowią istotną część, jest ważny dla monitorowania ewolucji płac oraz presji inflacyjnych na rynku pracy.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Należy rozszerzyć zakres wskaźnika kosztów pracy o rodzaje działalności gospodarczej określone przez NACE Rev.1 sekcje L, M, N i O. Rozszerzenie to oznacza, że ujęte zostaną również usługi nierynkowe, które stanowią większą część tych sekcji i których dynamika może być inna niż dynamika usług rynkowych.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1216/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Z analizy wykonalności przeprowadzonej zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 450/2003 wynika, że rozszerzenie zakresu wskaźnika kosztów pracy o rodzaje działalności gospodarczej określone przez NACE Rev.1 sekcje L, M, N i O jest możliwe i że nakłady pracy i koszty związane z rozszerzeniem wskaźnika kosztów pracy są proporcjonalne do znaczenia jego rezultatów i korzyści.

1) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4 Objęcie NACE Rev. 1 sekcje L, M, N i O 1. Państwa członkowskie inne niż wymienione w ust. 2 opracowują i przekazują dane dotyczące wskaźnika kosztów pracy dla NACE Rev. 1. sekcje L, M, N i O za pierwszy kwartał 2007 r., a następnie za każdy kolejny kwartał.

(4)

Analizy te wykazały również, że elastyczny harmonogram wdrażania zmniejszy koszty wdrażania w państwach członkowskich, w których jeszcze nie gromadzi się podstawowych danych lub nie opracowuje się wskaźników objętych tym rozszerzeniem.

2. Następujące państwa członkowskie tworzą i przekazują dane za pierwszy kwartał 2009 r., a następnie za każdy kolejny kwartał: Belgia, Dania, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Cypr, Luksemburg, Malta, Austria, Polska i Szwecja.

(5)

Metody dostosowania sezonowego dostarczają wyników, które są statystycznie niezawodne tylko wówczas, gdy szereg czasowy jest wystarczająco długi. Należy zatem stworzyć szereg dostosowany sezonowo i przekazać go po raz pierwszy, gdy dostępne będą dane z czterech lat.

3. W drodze wyjątku od ust. 1 i 2, szeregi dostosowane sezonowo i dostosowane pod względem dnia pracy są opracowywane i przekazywane wówczas, gdy dostępne są szeregi obejmujące cztery lata danych.”;

(2) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 37.

(1) Dz.U. L 69 z 13.3.2003, str. 1.

L 64/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2007

2) skreśla się załącznik III; 3) w załączniku IV pozycja 6 otrzymuje brzmienie: „6. Pierwszym rokiem referencyjnym wskaźnika jest rok 2000, w którym roczny wskaźnik kosztu pracy jest równy 100. Jeżeli wskaźniki dla NACE sekcje L, M, N i O za rok 2000 nie są dostępne, należy określić

pierwsze dostępne indeksy na poziomie zbliżonym do średniej rocznej NACE sekcje C–K.”.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 44 z 20072.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L64 - 37 z 20072.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597) (1)

 • Dz. U. L64 - 35 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

 • Dz. U. L64 - 30 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L64 - 29 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L64 - 26 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L64 - 25 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

 • Dz. U. L64 - 20 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L64 - 18 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L64 - 14 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L64 - 12 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L64 - 1 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.