Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

Data ogłoszenia:2007-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 35

2.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/35

DECYZJA RADY z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (2007/145/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie EBC/2006/29 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 grudnia 2006 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Oesterreichische Nationalbank (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

biegły rewident znajdujący się na pierwszym miejscu, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, został ustanowiony drugim biegłym rewidentem, a zastępczy biegły rewident znajdujący się na drugim miejscu, BDO Auxilia Treuhand GmbH, został ustanowiony jedynym zastępczym biegłym rewidentem. W celu ustanowienia wymaganego drugiego zastępczego biegłego rewidenta OeNB przeprowadził ograniczony przetarg publiczny, wybrał firmę Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH oraz zwrócił się do EBC o zalecenie Radzie Unii Europejskiej zatwierdzenia tej firmy. Zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej jest niezbędne do ustanowienia Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH drugim zewnętrznym biegłym rewidentem oraz Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH drugim zastępczym biegłym rewidentem OeNB. Rada Prezesów EBC zaleciła coroczne odnawianie mandatu zewnętrznych biegłych rewidentów przez okres nieprzekraczający łącznie pięciu lat. Właściwe jest zastosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji Rady 1999/70/WE (4),

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy federalnej o Oesterreichische Nationalbank Walne Zgromadzenie Oesterreichische Nationalbank (OeNB) musi corocznie dokonać wyboru dwóch biegłych rewidentów oraz dwóch zastępczych biegłych rewidentów. Zastępczy biegli rewidenci uzyskają mandat do działania jedynie w razie niemożności przeprowadzenia badania przez biegłych rewidentów. W dniu 14 marca 2006 r. Rada Unii Europejskiej, uwzględniając zalecenie EBC/2006/1 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lutego 2006 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Oesterreichische Nationalbank (2), zatwierdziła KPMG Alpen-Treuhand GmbH oraz TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH jako łącznych zewnętrznych biegłych rewidentów, jak również Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH oraz BDO Auxilia Treuhand GmbH jako łącznych zastępczych biegłych rewidentów na rok obrachunkowy 2006 (3). W dniu 8 września 2006 r. OeNB powiadomił EBC, że podczas walnego zgromadzenia OeNB w maju 2006 r. KPMG Alpen-Treuhand GmbH nie otrzymał większości głosów niezbędnej do dokonania wyboru oraz że w konsekwencji biegły rewident znajdujący na drugim miejscu, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, został ustanowiony pierwszym biegłym rewidentem. Zastępczy

(6)

(2)

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(3)

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 9 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

„9. TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH i Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zostają niniejszym zatwierdzone łącznie jako zewnętrzni biegli rewidenci OeNB na rok obrachunkowy 2006. BDO Auxilia Treuhand GmbH i Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH zostają niniejszym zatwierdzone łącznie jako zastępczy zewnętrzni biegli rewidenci OeNB na rok obrachunkowy 2006. Mandat ten może podlegać corocznemu odnowieniu w okresie nieprzekraczającym pięciu lat i kończącym się najpóźniej rokiem obrachunkowym 2010.”.

(4) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/97/WE (Dz.U. L 42 z 14.2.2007, str. 24).

(4)

(1) Dz.U. C 5 z 10.1.2007, str. 1. (2) Dz.U. C 34 z 10.2.2006, str. 30. (3) Dz.U. L 79 z 16.3.2006, str. 25.

L 64/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2007

Artykuł 2 O niniejszej decyzji zostaje powiadomiony Europejski Bank Centralny. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2007 r. W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 44 z 20072.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L64 - 37 z 20072.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597) (1)

 • Dz. U. L64 - 30 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L64 - 29 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L64 - 26 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L64 - 25 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

 • Dz. U. L64 - 23 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L64 - 20 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L64 - 18 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L64 - 14 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L64 - 12 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L64 - 1 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.