Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 37

Strona 1 z 4
2.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w odniesieniu do warunków zwolnienia z zakazu opuszczania dotyczącego handlu wewnątrzwspólnotowego oraz w odniesieniu do wyznaczenia stref zamkniętych w Bułgarii, Francji, Niemczech i Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 597)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/146/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3 oraz art. 11 i 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

łączniku II lit. C pkt 2 do decyzji 2005/393/WE nie powinien wymagać uprzedniego uzyskania zatwierdzenia przemieszczenia przez państwo członkowskie miejsca przeznaczenia, ponieważ badania przeprowadzane po pobraniu potwierdzają ponad wszelką wątpliwość, że zwierzę dawca nie jest chore.

(5)

W dniu 20 grudnia 2006 r. Francja zwróciła się do Komisji o zmianę zasięgu strefy zamkniętej we Francji ze względu na ustanie aktywności wektora na obszarze dotkniętym chorobą.

Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta. Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, w ramach których państwa członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w związku z chorobą niebieskiego języka. Wewnątrzwspólnotowy handel komórkami jajowymi i zarodkami spełniającymi warunki określone w załączniku II lit. C pkt 1 do decyzji 2005/393/WE nie powinien wymagać uprzedniego uzyskania zatwierdzenia przemieszczenia przez państwo członkowskie miejsca przeznaczenia, ponieważ nie wymaga się przeprowadzania badania w kierunku choroby niebieskiego języka po pobraniu, zgodnie z oceną ryzyka przeprowadzoną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Transferu Zarodków (IETS) i z zaleceniami Międzynarodowego Biura Epizootycznego. Wewnątrzwspólnotowy handel komórkami jajowymi i zarodkami spełniającymi warunki określone w za-

(6)

(2)

Decyzją 2006/762/WE (3) Komisja przyjęła określone środki ochronne przeciw chorobie niebieskiego języka w Bułgarii w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się choroby z obszaru dotkniętego chorobą okręgu administracyjnego Burgas w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty zwierząt podatnych na zakażenie.

(7)

(3)

Ze względu na fakt, że od dnia 1 stycznia 2007 r. Bułgaria jest państwem członkowskim, obszar dotknięty chorobą powinien obecnie zostać włączony do załącznika I do decyzji 2005/393/WE.

(8)

W dniu 9 stycznia 2007 r. Niemcy poinformowały Komisję o wystąpieniu nowych ognisk choroby niebieskiego języka w Hesji i w Dolnej Saksonii. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, należy zmienić zasięg stref zamkniętych w Niemczech.

(9) (4)

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352). (2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/101/WE (Dz.U. L 43 z 15.2.2007, str. 40).

W dniu 10 stycznia 2007 r. Włochy przedstawiły Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt sprawozdanie, z którego wynika, że działający we Włoszech system nadzoru wykazał, iż w regionie Marche od kwietnia 2005 r. nie występuje serokonwersja.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 64 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L64 - 44 z 20072.3.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/147/WPZiB z dnia 27 lutego 2007 r. uchylające wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów

 • Dz. U. L64 - 35 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

 • Dz. U. L64 - 30 z 20072.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. L64 - 29 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2007 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L64 - 26 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L64 - 25 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2007 z dnia 1 marca 2007 r. dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

 • Dz. U. L64 - 23 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (1)

 • Dz. U. L64 - 20 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L64 - 18 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L64 - 14 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L64 - 12 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2007 z dnia 1 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L64 - 1 z 20072.3.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.