Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 671) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 10

Strona 1 z 2
L 67/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/805/WE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 671)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/152/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (4). Należy zatem zmienić decyzję 2006/805/WE, tak by odpowiednie środki zwalczania tej choroby ustanowione w wymienionej decyzji objęły także ten okręg.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(3)

W celu zapewnienia przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego wykaz wymienionych w załączniku do decyzji 2006/805/WE przedmiotowych państw członkowskich i ich regionów należy zastąpić treścią załącznika do niniejszej decyzji.

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

Należy zatem 2006/805/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Na skutek wystąpienia w niektórych państwach członkowskich ognisk klasycznego pomoru świń przyjęto decyzję Komisji 2006/805/WE z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (3). Decyzja ta ustanawia niektóre środki zwalczania klasycznego pomoru świń.

Artykuł 1 W decyzji 2006/805/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(2)

Węgry poinformowały Komisję, że w styczniu 2007 r. wykryto przypadki tej choroby u dzikich świń w okręgu i że podjęto niezbędne środki w celu zwalczenia tej choroby, zgodne ze środkami określonymi w dyrektywie Rady 2001/89/WE z dnia 23 października

„Niniejsza decyzja ustanawia niektóre środki zwalczania w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w określonych w załączniku państwach członkowskich lub w ich regionach (»przedmiotowe państwa członkowskie«).”;

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (3) Dz.U. L 329 z 25.11.2006, str. 67. Decyzja zmieniona decyzją 2007/137/WE (Dz.U. L 57 z 24.2.2007, str. 25).

2) załącznik do decyzji 2006/805/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

(4) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/104/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 352).

7.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/11

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 67/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2007

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ I 1. Niemcy A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 67 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 13 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 675) (1)

 • Dz. U. L67 - 7 z 20077.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 94/741/WE oraz 97/622/WE w odniesieniu do kwestionariuszy wykorzystywanych przy sporządzaniu sprawozdań z wykonywania przepisów dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz wykonywania przepisów dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 634) (1)

 • Dz. U. L67 - 5 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2007 z dnia 6 marca 2007 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Štramberské uši (ChOG) – Aceite Monterrubio (ChNP) – Alfajor de Medina Sidonia (ChOG))

 • Dz. U. L67 - 3 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do wymogów dotyczących powiadomień w sektorze bananów

 • Dz. U. L67 - 1 z 20077.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2007 z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.