Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w odniesieniu do przywozu z krajów trzecich wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 żywych ryb i mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 682) (1)

Data ogłoszenia:2007-03-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 10

L 68/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.3.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w odniesieniu do przywozu z krajów trzecich wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 2076/2005 żywych ryb i mięczaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 682)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/158/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (5) państwa członkowskie mogą, w okresie przejściowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009 r. i pod pewnymi warunkami, zezwolić na przywóz małży i produktów rybołówstwa, mając na względzie kwestie zdrowia publicznego, z krajów wymienionych w załączniku I i II do tego rozporządzenia. Przywóz z tych krajów może być wprowadzany do obrotu wyłącznie na rynku krajowym państwa członkowskiego przywozu lub państw członkowskich zezwalających na taki przywóz.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

(1)

Decyzja Komisji 2003/804/WE z dnia 14 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne dla zwierząt oraz wymagania certyfikacyjne dla przywozu mięczaków, ich jaj i gamet w celu ich dalszego wzrostu, tuczenia, przenoszenia lub konsumpcji (2) oraz decyzja Komisji 2003/858/WE z dnia 21 listopada 2003 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt oraz wymogi dotyczące świadectw przy przywozie żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych, oraz żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3) odnoszą się do krajów trzecich wymienionych w wykazie ustanowionym decyzją Komisji 2006/766/WE z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiającą wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (4), w zakresie pozwoleń na przywóz do Wspólnoty żywych mięczaków i ryb przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Przepisy decyzji 2003/804/WE i 2003/858/WE również powinny zezwalać na przywóz z krajów wymienionych w wykazie ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 2076/2005.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zmiany decyzji 2003/804/WE Artykuł 4 ust. 1 lit. a) decyzji 2003/804/WE otrzymuje brzmienie:

(2)

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/767/WE (Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 58). (3) Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 37. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362 z 20.12.2006, str. 1). (4) Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 53.

„a) kraj trzeci wysyłki znajduje się w wykazie ustanowionym decyzją Komisji 2006/766/WE (*) lub, podczas okresu przejściowego określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2076/2005 (**), jest wymieniony w wykazie ustanowionym tym rozporządzeniem; ___________ (*) Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 53. (**) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83.”.

(5) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1666/2006 (Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 47).

8.3.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/11

Artykuł 2 Zmiany decyzji 2003/858/WE Artykuł 5 ust. 1 lit. a) decyzji 2003/858/WE otrzymuje brzmienie: „a) kraj trzeci wysyłki znajduje się w wykazie ustanowionym decyzją Komisji 2006/766/WE (*) lub, podczas okresu przejściowego określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2076/2005 (**), jest wymieniony w wykazie ustanowionym tym rozporządzeniem; ___________ (*) Dz.U. L 320 z 18.11.2006, str. 53. (**) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83.”.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 68 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 8 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/317/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu Bt10 w produktach z kukurydzy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 674) (1)

 • Dz. U. L68 - 7 z 20078.3.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w trakcie którego można wprowadzać do Wspólnoty glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 663)

 • Dz. U. L68 - 5 z 20078.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2000/265/WE w sprawie ustanowienia rozporządzenia finansowego regulującego aspekty budżetowe zarządzania, przez zastępcę sekretarza generalnego Rady, umowami zawartymi przez niego, w imieniu niektórych państw członkowskich, dotyczącymi zainstalowania i funkcjonowania infrastruktury łączności dla środowiska Schengen: „SISNET”

 • Dz. U. L68 - 3 z 20078.3.2007

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2007 r. uchylająca decyzję 2003/487/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu we Francji

 • Dz. U. L68 - 1 z 20078.3.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2007 z dnia 7 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.